2006 - September - Auvibel/Wifi

Welke vraag leggen we deze maand voor aan de forumadvocaat?

Auvibel
105
61%
Wifi
68
39%
 
Totaal aantal stemmen: 173

Gebruikersavatar
Nob
Erelid
Erelid
Berichten: 3125
Lid geworden op: 09 Sep 2002
Locatie: Belgium, Bever
Bedankt: 78 keer
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Contact:

2006 - September - Auvibel/Wifi

Berichtdoor Nob » 28 Sep 2006, 22:28

De vragen:

1) Auvibel
Is zo'n tax wettelijk? (mensen "straffen" nog voor ze een overtreding begaan) Want je kan lege DVD's en CD's perfect voor legale doeleinden gebruiken. Waarom moeter dan een tax betaald worden aan auvibel voor de muziek/film industrie?

2) Wifi
Is meesurfen op een onbeveiligde wifi verbinding illegaal? En zo ja, hoe maakt men dan het onderscheid tussen mensen die hun verbinding vrijwillig onbeveiligen (en dus openstellen voor derden)
Laatst gewijzigd door Nob op 28 Sep 2006, 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Nob
Erelid
Erelid
Berichten: 3125
Lid geworden op: 09 Sep 2002
Locatie: Belgium, Bever
Bedankt: 78 keer
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Contact:

antwoord forumadvocaat

Berichtdoor Nob » 28 Sep 2006, 22:30

DISCLAIMER

"Advocaat De Keersmaecker wilt de bezoekers van het Userbase forum met deze teksten de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies.

Bijgevolg geeft Advocaat De Keersmaecker geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.

Advocaat De Keersmaecker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud."

ANTWOORD

1. Auvibel zegt dat de taks “redelijk” gekozen is. Kan men dan spreken van redelijk als het bedrag van de taks hoger is dan de prijs van de lege CD/DVD?

Een antwoord hierop moet geplaatst worden in een algemene situering van het waarom van deze taks. Een goede uiteenzitting hierover vinden wij bij H. Vanhees in Commentaar bij art. 55-58 Auteurswet 1994, Kluwer, OHRA, 2002.

In artikel 55 tem. 58 van de auteurswet van 30 juni 1994 (hierna AW genoemd) is een regeling terug te vinden inzake het kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken. Deze regeling wordt ook wel de regeling inzake de thuiskopie genoemd.

De reden waarom een dergelijke regeling voorzien werd, is eenvoudig. Het is vandaag de dag mogelijk om voor eigen gebruik snel en goedkoop geluidswerken en audiovisuele werken integraal te kopiëren, zonder dat de rechthebbenden (o.a. de auteurs en de uitvoerende kunstenaars) hiervan weet hebben en dus een vergoeding kunnen vragen voor deze reproductie en het gebruik van de tot stand gebrachte reproducties.

De wetgever heeft dan ook op grond van economische en billijkheidsoverwegingen voorzien in een compensatie voor de gedupeerde rechthebbenden, onder de vorm van een recht op vergoeding.

Bovendien bepaalt artikel 22 paragraaf 1, aanhef en 5° AW dat wanneer geluids- en audiovisuele werken op geoorloofde wijze openbaar gemaakt zijn, de auteurs van deze werken zich niet kunnen verzetten tegen de reproductie van deze werken wanneer die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is. Krachtens deze bepaling is het dus mogelijk dat integrale geluids- en audiovisuele werken zonder de toestemming van de auteurs kunnen gereproduceerd worden, wanneer dit gebeurt onder de zojuist aangegeven omstandigheden.

De reproductie moet dus in de eerste plaats gebeuren in de familiekring. Het begrip familiekring moet restrictief geïnterpreteerd worden (Cass. 8 oktober 1999, R.W. 1999-2000,1401, noot H. Vanhees en AM, 2000, 289 ivm. het begrip familiekring uit artikel 22 paragraaf 1, 3° AW). Uit rechtspraak in verband met dit begrip, zoals dit vervat ligt in artikel 22 paragraaf 1,3° AW en die mijns inziens naar analogie kan worden toegepast, blijkt dat onder dit begrip niet enkel de familie begrepen moet worden, maar ook personen die geen bloed- of aanverwanten van elkaar zijn, maar waartussen een intieme band van familiale of sociale aard bestaat, die in feite gelijkgesteld kan worden met een familiale band. (Cass. 18 februari 2000, RW 2000-01 908, noot H. Vanhees). Dit begrip is beperkter dan het begrip privé.

Er is dus geen sprake van het maken van een reproductie in een familiekring, wanneer reproducties tot stand gebracht worden in een onderneming, op het werk, in een school of binnen het kader van een VZW, ook al zijn deze eventueel bestemd voor de familiekring. Opgemerkt moet worden dat een familiaal karakter beoordeeld moet worden in hoofde van de kopieerder.

Ten tweede moet de gemaakte reproductie uitsluitend bestemd zijn voor de familiekring.

Dit laatste betekent dat men nog steeds de toestemming moet bekomen voor de volgende reproducties:

- Het door een persoon thuis maken van een kopie van een geluids- of audiovisueel werk, om deze aan een collega te geven die deze kopie dan met zijn familie kan bekijken of beluisteren;

- Het binnen een onderneming, of op het werk of binnen een school maken van een kopie van een geluids- en/of audiovisueel werk om deze thuis samen met zijn familie te bekijken en/of te beluisteren;

- Het binnen een familiekring maken van een reproductie die later voor openbare mededeling gebruikt wordt.

- Tenslotte moet nog altijd toestemming worden gevraagd voor het maken van meerdere exemplaren.

Het begrip redelijk dient dan ook teruggekoppeld te worden aan de vergoeding die men betaalt voor verlies aan inkomsten van de auteurs. Ik meen dan ook dat een vergoeding van 12 eurocent in dit opzicht wel degelijk redelijk kan genoemd worden wanneer men hiermee de prijs vergelijkt die de rechthebbende auteur verliest terwijl hij een kopie minder van zijn werk kan verkopen.

2. Waarom heeft een gewone particulier geen recht op terugbetaling (bijvoorbeeld als je een DVD gewoon als back-up gebruikt)?

De wetgever heeft ernaar gestreefd de rechthebbende auteurs een reële vergoeding te bieden voor de misgelopen verkopen ingevolge thuiskopie. Om deze vergoeding reëel en dus niet louter symbolisch te maken, moet er worden op toegezien dat er ook een effectief bedrag kan worden uitgekeerd aan deze rechthebbende auteurs.

Indien dit reële bedrag enkel en alleen verhaald zou kunnen worden op de DVD’s die gebruikt worden voor thuiskopie, zou dit betekenen dat de last die op dergelijke DVD’s zou liggen, veel hoger zou zijn dan de huidige vergoeding. Een hogere last op een enkele DVD zou ervoor zorgen dat het ontwijkingsgedrag zou toenemen. M.a.w. gebruikers zouden onder meer op zoek gaan naar andere dragers en DVD’s links laten liggen.

Bovendien zou de controle op het al dan niet gebruiken van een DVD voor dergelijke thuiskopie ertoe aanleiding geven dat er een enorme kost verloren zou gaan om dit daadwerkelijk te controleren. De administratie zou immers controleurs op pad moeten sturen om ten gepaste tijde bij wijze van steekproeven vast te stellen of de aankoper van een DVD de drager enkel en alleen gebruikt voor back-up dan wel voor thuiskopie.

Onvermijdelijk zou dit ook een zeer zware inbreuk op het recht van privacy van de koper van de DVD betekenen. De controleur zal immers, teneinde vast te stellen of al dan niet een thuiskopie gemaakt werd, toegang dienen te nemen tot de bestanden die zich op de drager bevinden.

De wetgever heeft er dan ook voor geopteerd om een tussenoplossing te hanteren waarbij het totaal beoogde bedrag over alle dragers verdeeld wordt, zodat er geen geld dient te gaan naar een controlemechanisme en zodat de privacy van de kopers van de dragers gegarandeerd is. In dit opzicht kan de auvibel taks opnieuw als redelijk beschouwd worden, ook als de gebruiker die deze dragers enkel aanwendt om back-ups te maken ook voor deze vergoeding moet betalen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan belastingen waaruit algemene uitgaven bekostigd worden, hoewel de eigenlijke betaler van de belastingen op dit ogenblik of misschien zelfs nooit van deze diensten gebruik zal maken. Denk verder bijvoorbeeld aan de ziekteverzekering, waar elke actieve persoon toe bijdraagt, doch zonder enige zekerheid dat hij later voor hetzelfde bedrag als hij bijdragen betaald heeft, zal kunnen genieten van tegemoetkomingen van de ziekteverzekering.

3. Waarom een vergoeding op zowel toestellen als media?

Ook hier is het antwoord ingegeven door de redelijkheid. Door een vergoeding zowel op toestellen als op de eigenlijke dragers te heffen, wordt de financiële last verspreid over velen, zodat de individuele last die door de individuele gebruiker gedragen wordt, verminderd.

Bovendien meen ik dat bijvoorbeeld een DVD-brander en een DVD als een geheel dienen gezien te worden. Een DVD-brander zonder lege DVD’s om data naar weg te schrijven, is eerder zinloos. Een DVD zonder brander is eveneens zinloos, immers zonder DVD-brander zal dit altijd een lege schijf blijven zonder enige toegevoegde waarde. Ook in dit opzicht is het logisch dat een taks zowel de drager als het toestel betreft.

4. Is muziek/films downloaden/lenen en kopiëren(voor eigen gebruik) dan legaal, vermits we taks betalen?

Neen.

De auvibel taks betreft enkel een vergoeding die men betaalt voor de thuiskopie. Dit recht van thuiskopie bestond reeds, ongeacht de auvibel taks en blijft legaal, ook indien men de taks niet zou betalen. Voor wat betreft de exacte voorwaarde waaraan een thuiskopie, die toegelaten is onder de AW, moet voldoen, verwijs ik graag naar mijn antwoord onder vraag 1.

Ik benadruk graag dat deze auvibel taks geen enkel verband heeft met het eventueel downloaden/lenen van muziek of films.

Het lenen van auteursrechtelijke werken, op zich, is toegelaten, zoals ik een fiets kan uitlenen, kan ik eveneens een CD uitlenen aan een vriend om deze te beluisteren. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze vriend, daar hij vermoedelijk niet binnen de familiekring zal vallen, hier geen geoorloofde thuiskopie van kan maken. De eventuele kopie door hem gemaakt blijft een inbreuk op de auteurswet.

Voor wat betreft het downloaden van muziek/films merk ik graag op dat dit buiten het bereik van dit onderwerp ligt.

5. Wie kan er allemaal genieten van de auvibel taks? Waaraan moet je voldoen?

Zoals reeds aangegeven in een e-mail van 4 oktober 2006, betreft de verdeling van geïnde rechten een loutere interne aangelegenheid van auvibel. De voorwaarden waaraan men moet voldoen om een recht te verwerven op de vergoedingen geïnd door auvibel, staan uitgelegd op de website van auvibel, zodat ik daar dan ook naar verwijs.

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 13 Nov 2006, 00:45

Bovendien meen ik dat bijvoorbeeld een DVD-brander en een DVD als een geheel dienen gezien te worden. Een DVD-brander zonder lege DVD’s om data naar weg te schrijven, is eerder zinloos. Een DVD zonder brander is eveneens zinloos, immers zonder DVD-brander zal dit altijd een lege schijf blijven zonder enige toegevoegde waarde. Ook in dit opzicht is het logisch dat een taks zowel de drager als het toestel betreft.


Logisch ?
Ik zie daar de logica niet van in...
Aangezien apparaat en drager inderdaad een geheel vormen, en consumenten het ene niet zonder het andere kunnen gebruiken, dicteert de logica dat er slechts op één van beiden eventueel een taks kan geheven worden, de taks op het tweede element maakt dubbel gebruik uit.

Blijkbaar wordt het begrip "logica" nogal gemakkelijk "verbogen" al naargelang de poen-dorst van de lobbyisten...

5. Wie kan er allemaal genieten van de auvibel taks? Waaraan moet je voldoen?

Zoals reeds aangegeven in een e-mail van 4 oktober 2006, betreft de verdeling van geïnde rechten een loutere interne aangelegenheid van auvibel. De voorwaarden waaraan men moet voldoen om een recht te verwerven op de vergoedingen geïnd door auvibel, staan uitgelegd op de website van auvibel, zodat ik daar dan ook naar verwijs.


Dit staat inderdaad op de site van auvibel, en kort samengevat komt het er op neer dat de poen verdeeld wordt onder ruwweg de gevestigde platen- en filmmaatschappijen en de auteursrechtenorganisaties.

Toen eind jaren '70 een "copieertaks" geheven werd op cassettes, maakte men bekend dat de opbrengsten van deze taks verdeeld werd onder de belanghebbenden die op dat moment de hoogste verkoopscijfers haalden, vanuit de redenering dat praktisch uitsluitend de op dat moment "populairste" muziek zou gecopieerd worden.

Het is meer dan waarschijnlijk dat de huidige auvibel- en andere copyright taksen op dezelfde manier verdeeld worden.
Dus, concreet, als ik een copie maak van een kwaliteits-CD uit bvb. het jaar 1972, OF van een nieuwe CD die in het underground circuit ( de muzikale underground bedoel ik, niet het illegale circuit ) geproduceerd is en niets met de gevestigde mainstream industrie te maken heeft, vloeit de poen hoedanook toch naar de makers ( vooral de platenfirma's dan ) van de huidige eenheidsworst pulp die de hitparades teistert.

Dus m.a.w. de zogezegd "populaire" kwaliteitsloze mainstream pulp van de grote maatschappijen wordt vet gefinancierd, en kwalitatieve artiesten die ik eventueel nog zou willen steunen krijgen via dit systeem hoedanook niks, nada.

Hetzelfde geldt uiteraard voor films : copieer een kwaliteitsfilm uit het alternatieve circuit, en via auvibel financier je automatisch de platte, inhoudsloze Hollywood pulp.

Het is o.a. om die reden dat ik mij, als muzikant, reeds lang gedistantieerd en afgekeerd heb van de mainstream industrie en haar "officiële" aanhangsels zoals bvb. Sabam.
Het gaat hier om een industrie zonder de minste kwaliteitsnormen, die, als dikke bonus bovenop hun inkomsten door agressieve reclamecampagnes voor hun inferieure producten, via politieke lobbying overal ter wereld erin slaagt van zich vet te mesten met aan het publiek opgelegde taksen, en met de opbrengsten houden ze gewoon hun pulp-molentje eindeloos aan het draaien...

ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 Okt 2003
Bedankt: 1995 keer
Uitgedeelde bedankjes: 446 keer

Re: antwoord forumadvocaat

Berichtdoor ubremoved_539 » 16 Nov 2006, 10:03

Nob schreef:Het begrip familiekring moet restrictief geïnterpreteerd worden


Maar de belasting wel maximaal :roll:

Hoeveel copies kunnen er dan gemaakt worden... als je enkel van je broer/zus of je ouders mag copieren. Is dat dan redelijk in verhouding met de miljarden die deze onvervalste belasting al heeft opgebracht ?

En dan verwacht men dat burgers nog in de staat en haar rechtssysteem blijven geloven.

Buster
Pro Member
Pro Member
Berichten: 228
Lid geworden op: 23 Jul 2004
Locatie: Tessenderlo
Bedankt: 6 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Contact:

Berichtdoor Buster » 16 Nov 2006, 10:15

oplossing: ga ff naar duitsland, koop een paar spindels en probleem opgelost :p

dopke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 964
Lid geworden op: 17 Sep 2005
Bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 6 keer

Berichtdoor dopke » 16 Nov 2006, 18:10

Buster schreef:oplossing: ga ff naar duitsland, koop een paar spindels en probleem opgelost :p


Dit is zo , maar online bestellen op www.cdrwinkel.com , in nederland , ging tijd geleden niet meer ( nu weet ik niet ) , door de auvibeltaks leveren ze niet meer in belgie . Wat is er dan gebeurd met het vrij verkeer van de goederen in de europese unie ????.

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 17 Nov 2006, 01:49

dopke schreef: Wat is er dan gebeurd met het vrij verkeer van de goederen in de europese unie ????.


Je zou ondertussen al moeten door hebben dat in heel de neo-liberale Westerse wereld het begrip "vrij" alleen maar van toepassing is op de bedrijven en multinationals, en niet op de burger.

De enige "vrijheid" die de burger/consument in dit systeem heeft is dat hij mag afdokken.

Gebruikersavatar
Block
Erelid
Erelid
Berichten: 1529
Lid geworden op: 31 Jul 2005
Bedankt: 42 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 76 keer

Berichtdoor Block » 17 Nov 2006, 10:01

Dank u vriendelijk voor het opzoekwerk Mr. De Keersmaecker en de duidelijke uitleg.

Bedankt voor uw medewerking!
Scarlet one

Emu
Starter
Starter
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 Aug 2006

Berichtdoor Emu » 17 Nov 2006, 10:50

Sorry hoor maar die advocaat werkt die voor Auvibel ofzo.... want hij lijkt mij alles behalve onpartijdig. Ik vind zijn tekst namelijk vol staan met tegenstrijdigheden en enorm scheve vergelijkingen.

Ik snap ook niet waar hij het vandaan haalt dat je 12 cent moet betalen. Voor een DVD is het nl 59 cent per stuk wat ik alles behalve redelijk vind.

Gelukkig kunnen we altijd wel door de mazen van het net glippen, en aan de DVD's geraken zonder de heffing.

Gebruikersavatar
Blue-Sky
Erelid
Erelid
Berichten: 8554
Lid geworden op: 23 Feb 2003
Locatie: België - Limburg

Berichtdoor Blue-Sky » 17 Nov 2006, 12:11

<img src="http://upload.userbase.be/upload/rechter_hamer.gif" align="left" width="60" height="80">Twee Belgische handelaars moeten bijna 8,5 miljoen euro aan boetes betalen wegens het importeren van blanco cd's in Nederland. De twee verkochten cd-r's op computerbeurzen zonder de verplichte thuiskopievergoeding af te dragen aan Stichting de Thuiskopie. Die vergoeding bedraagt in Nederland 0,14 euro per beschrijfbare cd en 0,40 tot 0,60 euro per blanco dvd.

In een recent nieuwbericht kan je dit lezen.

ub4b
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4361
Lid geworden op: 12 Jan 2006
Bedankt: 361 keer
Uitgedeelde bedankjes: 64 keer

Berichtdoor ub4b » 17 Nov 2006, 12:23

Het blijft een schijnheilige taks. Als je bovenstaande tekst letterlijk neemt dan mag je :

- bronmateriaal binnen de familie/huiselijke sfeer kopieren
(maar niet van vrienden)

- wat publiek wordt uitgezonden zoals radio en tv ook opnemen

alle andere gebruik (download, kopie van niet-familielid, ... ) is dus illegaal maar je betaalt er wel taks op.

De mainstream pulp interesseert me helemaal niet, ik luister vooral naar vrij onbekende dingen (Shpongle, Banco de gaia, Entheogenic - allemaal independent artiesten meestal op eigen label) - het idee dat ik via auvibel taks zou moeten afdragen wat naar de grote platenfirma's gaat en niet naar de independent labels daar kan ik geen vrede mee nemen.

Het systeem is fair voor wie naar mainstream muziek luistert.

Oh ja, over mainstream muziek een leuke anekdote in een interview met een van bovenstaande artiesten :

If you look at other kinds of music, like commercial pop music, it seems like if it is really simple and easy to catch, it sells a lot. So this is something really interesting. Music that sells because of the quality!? Not many people are aware of it, but that is pretty unusual! Most people don`t want to use their time on listening to music. They want it more like a background noise or something they can hum to. They do not want to use their head concentrating about music or try to see it from different sides or levels. Most people just look at it as sound/noise, especially when it comes to electronic music. The reason is that most people just want to be one of the crowd, one of the fishes in the big shoal, just follow the system because they don`t want to get attention or act unnatural. Maybe people don`t dear to explore anything else than what the one way media is showing them because they are afraid to get too far away from the word normal? But what is normal? What is normal in your world? Normal is how something someone is telling you to be or do. People live normal, and they just see and hear normal things. Normal music which doesn`t get them anywhere.

MRC101
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1538
Lid geworden op: 31 Mar 2005
Locatie: Gent
Bedankt: 5 keer

Berichtdoor MRC101 » 17 Nov 2006, 12:55

ub4b schreef:Als je bovenstaande tekst letterlijk neemt dan mag je :

- bronmateriaal binnen de familie/huiselijke sfeer kopieren
(maar niet van vrienden)

- wat publiek wordt uitgezonden zoals radio en tv ook opnemen

alle andere gebruik (download, kopie van niet-familielid, ... ) is dus illegaal maar je betaalt er wel taks op.


Dat versta ik er ook uit.
En vindt het dus enorm belachelijk, bij familie leen je de film gewoon ipv te kopiëren.
En iemand die geen familie heeft, kan die dan vrijstelling krijgen van die taks?

Gebruikersavatar
brooklyn
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1252
Lid geworden op: 15 Jun 2004
Locatie: West-Vlaanderen aan de kust

Berichtdoor brooklyn » 17 Nov 2006, 13:35

Ik koop geen enkele DVD meer in Belgie, pot op met hun tax!
Als ik een artiest wil steunen ga ik naar zijn concert.
Afbeelding
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user

Gebruikersavatar
Nob
Erelid
Erelid
Berichten: 3125
Lid geworden op: 09 Sep 2002
Locatie: Belgium, Bever
Bedankt: 78 keer
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Contact:

Berichtdoor Nob » 17 Nov 2006, 19:41

oplossing: ga ff naar duitsland, koop een paar spindels en probleem opgelost


Daarmee neem je het probleem niet bij zijn wortels weg.
Jij omzeilt iets (en bent daarmee dus illegaal bezig).

Wat we zouden moeten doen is een open brief schrijven naar de minister van media/consumentenzaken of zoiets en vragen of hij/zij dingen als dit normaal vindt.
Of een delegatie van userbase een bezoekje laten brengen aan één of ander kabinet moest dit mogelijk zijn.


greetz,

Nob

BungaMan
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1485
Lid geworden op: 16 Nov 2005

Berichtdoor BungaMan » 17 Nov 2006, 21:18

Nob schreef:Daarmee neem je het probleem niet bij zijn wortels weg.
Jij omzeilt iets (en bent daarmee dus illegaal bezig).

Straffe woorden, bij mijn weten is het niet illegaal om iets te omzeilen. Als het binnen de regels van de wet is dan is het niet illegaal. Zo is het dus perfect legaal om in duitsland cd's te gaan kopen en is het perfect legaal om daar mee de grens over te stappen naar belgie.

Net zoals dat Opus bedrijf dat vanuit duitsland cd's verkocht aan nederlandse klanten zonder de heffing aan te rekenen.

kleine quote uit een artikel

In tegenstelling tot wat De Thuiskopie beweerde, vond de rechter wél dat Opus een in Duitsland gevestigd bedrijf is, en dus niet aan de in Nederland verplichte heffingen hoeft mee te werken. Het exploiteren van mazen in de wet is niet verboden, aldus het hof
Please help, looking for a way to get rich and fast

Gebruikersavatar
The_Borg
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1759
Lid geworden op: 22 Dec 2003
Contact:

Berichtdoor The_Borg » 17 Nov 2006, 21:44

zodat de individuele last die door de individuele gebruiker gedragen wordt, verminderd.


Verkeersovertredingen vaststellen, verifiëren en uitschrijven is ook een enorm kostelijk administratief apparaat. Kunnen we niet even mijn boetes spreiden over de hele bevolking? Dan wordt mijn individuele last namelijk een beetje verminderd.

Voor de kritikasters: dit lijkt me nog niet zo'n kromme vergelijking.
"We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 17 Nov 2006, 21:57

BungaMan schreef:
Nob schreef:Daarmee neem je het probleem niet bij zijn wortels weg.
Jij omzeilt iets (en bent daarmee dus illegaal bezig).

Straffe woorden, bij mijn weten is het niet illegaal om iets te omzeilen. Als het binnen de regels van de wet is dan is het niet illegaal. Zo is het dus perfect legaal om in duitsland cd's te gaan kopen en is het perfect legaal om daar mee de grens over te stappen naar belgie.


Inderdaad, zeer juist !
Als iets niet expliciet door de wet verboden is, is het niet illegaal.
Zolang je geen zaken doet die expliciet verboden zijn, is de wet "omzeilen" dus perfect legaal.

Gebruikersavatar
PHO
Pro Member
Pro Member
Berichten: 373
Lid geworden op: 09 Nov 2003

Berichtdoor PHO » 18 Nov 2006, 00:37

Bergie schreef:
BungaMan schreef:
Nob schreef:Daarmee neem je het probleem niet bij zijn wortels weg.
Jij omzeilt iets (en bent daarmee dus illegaal bezig).

Straffe woorden, bij mijn weten is het niet illegaal om iets te omzeilen. Als het binnen de regels van de wet is dan is het niet illegaal. Zo is het dus perfect legaal om in duitsland cd's te gaan kopen en is het perfect legaal om daar mee de grens over te stappen naar belgie.


Inderdaad, zeer juist !
Als iets niet expliciet door de wet verboden is, is het niet illegaal.
Zolang je geen zaken doet die expliciet verboden zijn, is de wet "omzeilen" dus perfect legaal.


Alleen is het volgende jammer:


Krachtens artikel 55 van de Belgische Auteurswet is bij het in de handel brengen van dergelijke apparaten en dragers in België een vergoeding verschuldigd aan Auvibel. Dit geldt eveneens voor een in het buitenland gevestigde onderneming die onderworpen goederen aan in België gevestigde personen aanbiedt en/of verkoopt. In dat geval draagt de in het buitenland gevestigde onderneming immers de verantwoordelijkheid voor de intracommunautaire aankoop en is zij een intracommunautaire aankoper in de zin van artikel 55 van de Belgische Auteurswet. Dit werd recentelijk bevestigd in vonnissen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 30 juni 2005, 24 mei 2006 en 27 juli 2006.


Dus eigenlijk ben je als belg altijd het bedrag verschuldigd, waar je de blanco media ook koopt.


Buster schreef:oplossing: ga ff naar duitsland, koop een paar spindels en probleem opgelost

Niet dus.
Who the f*** is general failure and why the hell is he reading my disk ?

Gebruikersavatar
Nob
Erelid
Erelid
Berichten: 3125
Lid geworden op: 09 Sep 2002
Locatie: Belgium, Bever
Bedankt: 78 keer
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Contact:

Berichtdoor Nob » 18 Nov 2006, 01:15

Ik zie dat PHO al het juiste antwoord gegeven heeft.

Je moet deze in het buitenland gekochte DVD's/CD's dus aangeven.
Dus zo'n straffe uitspraken deed ik niet. ;-)


greetz,

Nob

dopke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 964
Lid geworden op: 17 Sep 2005
Bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 6 keer

Berichtdoor dopke » 18 Nov 2006, 02:23

Dit kan toch niet zomaar , rijs je van duitsland naar finland met ryannair , mag je 25 kg bagage meenemen , steek je dit vol met alcohol , no prob , je koopt het binnen de unie , dus mag je dat gerust de grenz overbrengen , de nodige taksen zijn al betaald ( en de amcohol is daar ook flink duurder , door allerlei taksen ).

Dus wat belgie volgens mij doet kan en mag volgens mij toch ergens niet ! .

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 18 Nov 2006, 02:33

PHO schreef:Dit geldt eveneens voor een in het buitenland gevestigde onderneming die onderworpen goederen aan in België gevestigde personen aanbiedt en/of verkoopt. In dat geval draagt de in het buitenland gevestigde onderneming immers de verantwoordelijkheid voor de intracommunautaire aankoop en is zij een intracommunautaire aankoper in de zin van artikel 55 van de Belgische Auteurswet.


De vraag is natuurlijk hoe dit artikel toegepast wordt, en welke bedrijven men ermee bedoelt...
Dit lijkt mij eerder bedoeld te zijn voor groothandels enerzijds, en anderzijds gevallen zoals cdrwinkel, die zich via een "internationaal" medium mede tot Belgische kopers richten of toegang geven tot de producten, en die via hun bestel-lijsten wel degelijk op de hoogte zijn dat ze aan Belgische klanten leveren.

Maar wat met de winkels die uitsluitend op niet-Belgisch grondgebied verkopen ?
Als ik bvb. in Keulen een spindel ga kopen, hoe kan die winkelier dan weten dat ik een Belg ben, en hoe gaat de Belgische staat de verantwoordelijkheid van de winkelier als "intracommunautair aankoper" bewijzen ?

PHO schreef:Dus eigenlijk ben je als belg altijd het bedrag verschuldigd, waar je de blanco media ook koopt.


Neen...lees eens goed de rubriek op de site van auvibel onder de titel "wie is de taks verschuldigd"...
Strikt wettelijk gezien is het niet de Belgische consument die de taks verschuldigd is, maar de verkopers van de producten.
De taks wordt natuurlijk wel doorgerekend aan de consument, maar de consument draagt wettelijk gezien geen enkele verantwoordelijkheid hierin.

Nob schreef:Je moet deze in het buitenland gekochte DVD's/CD's dus aangeven.


Als groothandelaar/winkelier wél, dat staat duidelijk op de site van auvibel, maar wat de consument betreft zie ik daar nergens iets over staan, en ook het door PHO aangehaalde wetsartikel spreekt daar nergens over.
Volgens mij is dit dus niet het geval, om de hierboven reeds aangehaalde reden.

Gebruikersavatar
PHO
Pro Member
Pro Member
Berichten: 373
Lid geworden op: 09 Nov 2003

Berichtdoor PHO » 18 Nov 2006, 09:44

dopke schreef:Dit kan toch niet zomaar , rijs je van duitsland naar finland met ryannair , mag je 25 kg bagage meenemen , steek je dit vol met alcohol , no prob , je koopt het binnen de unie , dus mag je dat gerust de grenz overbrengen , de nodige taksen zijn al betaald ( en de amcohol is daar ook flink duurder , door allerlei taksen ).

Dus wat belgie volgens mij doet kan en mag volgens mij toch ergens niet ! .


Daar zit het hem juist. Dat extra bedrag is dan ook geen taks of belasting voor de staat, maar is een vergoeding ten voordele voor 'de sector'

Bergie schreef:
PHO schreef:Dus eigenlijk ben je als belg altijd het bedrag verschuldigd, waar je de blanco media ook koopt.


Neen...lees eens goed de rubriek op de site van auvibel onder de titel "wie is de taks verschuldigd"...
Strikt wettelijk gezien is het niet de Belgische consument die de taks verschuldigd is, maar de verkopers van de producten.
De taks wordt natuurlijk wel doorgerekend aan de consument, maar de consument draagt wettelijk gezien geen enkele verantwoordelijkheid hierin.Ik schreef dat je als belg het bedrag altijd verschuldigd bent. Officieel moet de winkelier waar je als Belg de lege media koopt het verschuldigd bedrag doorstorten. ( En zal dat bijgevolg dus aan je doorrekenen) We weten uiteraard ook dat bijv. een Duitse winkel dit niet gaat doen, maar ze zouden het eigenlijk wel moeten doen.

Vandaar dus de stelling: als Belg ben je die verschuldigd.


Edited by Robbe : posts samengezet
Who the f*** is general failure and why the hell is he reading my disk ?

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 18 Nov 2006, 20:25

PHO schreef:Ik schreef dat je als belg het bedrag altijd verschuldigd bent. Officieel moet de winkelier waar je als Belg de lege media koopt het verschuldigd bedrag doorstorten. ( En zal dat bijgevolg dus aan je doorrekenen) We weten uiteraard ook dat bijv. een Duitse winkel dit niet gaat doen, maar ze zouden het eigenlijk wel moeten doen.

Vandaar dus de stelling: als Belg ben je die verschuldigd.


Nogmaals : neen.
Aangezien dit geen Europese, maar in het geval van auvibel een strikt Belgische wetgeving is, hoeft een Duitse winkelier daar totaal geen rekening mee te houden.
Hij is alléén maar onderworpen aan de Duitse en eventueel de Europese regelgeving.
Belgische winkeliers zijn toch ook niet onderworpen aan de Duitse wetgeving ?
Je moet in dit geval de zuiver juridische logica volgen, en geen wilde veronderstellingen voor waarheid gaan aannemen...

fx
Starter
Starter
Berichten: 11
Lid geworden op: 17 Aug 2006

Berichtdoor fx » 19 Nov 2006, 11:02

als je in Duitsland CD's of DVD's koopt, betaal je de duitse GEMA en geen Auvibel.

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 19 Nov 2006, 22:08

fx schreef:als je in Duitsland CD's of DVD's koopt, betaal je de duitse GEMA en geen Auvibel.


Momenteel nog niet, maar GEMA is blijkbaar inderdaad wel aan het lobbyen om een taks op thuiskopie er wettelijk door te krijgen...
De Duitse versie van auvibel is dus inderdaad in de maak...

Lees even hier :

http://www.gema.de/mitgliederkampagne/

Gebruikersavatar
netdata
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1677
Lid geworden op: 16 Aug 2005
Twitter: wdhaeseleer
Locatie: Turnhout
Bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Contact:

Berichtdoor netdata » 19 Nov 2006, 23:02

wat ik raar vind is dat de wetgever de redenering maakt dat als ik een copy maak voor mijn vriendin (wat huislijke sfeer is want we wonen samen) dat hij durft te veronderstellen dat ik normaal 2 cd's zou kopen en zo de kas wat aanvul.

Dit is wat mij betreft iets te kort door de bocht, mocht de technische mogelijkheid niet bestaan om een thuiscopy te maken had ik 1 cd gekocht en die GEDEELD ipv een 2de te kopen om zowel in de auto als thuis die cd te draaien

ik zie het eerder als een mooi omkaderd excuus om inkomsten te genereren.

Och ja, clouseau ofzo haalt echt bijna niets aan die inkomsten hoor, het is door hun concerten dat ze nog met plezier muziek maken...

fx
Starter
Starter
Berichten: 11
Lid geworden op: 17 Aug 2006

Berichtdoor fx » 20 Nov 2006, 20:11

Bergie schreef:
fx schreef:als je in Duitsland CD's of DVD's koopt, betaal je de duitse GEMA en geen Auvibel.


Momenteel nog niet, maar GEMA is blijkbaar inderdaad wel aan het lobbyen om een taks op thuiskopie er wettelijk door te krijgen...
De Duitse versie van auvibel is dus inderdaad in de maak...

Lees even hier :

http://www.gema.de/mitgliederkampagne/


euhm die is er al...
http://www.auvibel.be/files/Survey2006.pdf
Kijk maar is op pagina 5

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 20 Nov 2006, 23:57

fx schreef:euhm die is er al...
http://www.auvibel.be/files/Survey2006.pdf
Kijk maar is op pagina 5


Ah, inderdaad, je hebt gelijk !
( Duitsland staat eigenlijk op pagina 32... )

Dit document maakt het ook duidelijk dat er vrijwel over heel Europa plus Canada een dergelijke taks geheven wordt...
We staan dus helemaal niet alleen met onze auvibel, en we kunnen dus op geen enkele manier aan die taks ontsnappen...
(...of we moeten onze schijfjes al rechtstreeks in Taiwan gaan kopen... ;-) )

Wat me nu opeens daagt is dat in Nederland dus duidelijk óók zo'n taks geheven wordt door de Stichting De Thuiskopie, dus met heel dat proces van auvibel tegen die Nederlandse winkels wil de industrie dus duidelijk een dubbele taxatie opleggen ???

Avenger
Plus Member
Plus Member
Berichten: 137
Lid geworden op: 15 Aug 2006

Berichtdoor Avenger » 21 Nov 2006, 22:07

Die tax slaagt op niks niemand zegt dat je op die media zelfgemaakte foto's en dergelijke plaatst dan betaal je dus een tax op iets wat je niet gebruikt .

fx
Starter
Starter
Berichten: 11
Lid geworden op: 17 Aug 2006

Berichtdoor fx » 22 Nov 2006, 07:23

Bergie schreef:
fx schreef:euhm die is er al...
http://www.auvibel.be/files/Survey2006.pdf
Kijk maar is op pagina 5


Ah, inderdaad, je hebt gelijk !
( Duitsland staat eigenlijk op pagina 32... )

Dit document maakt het ook duidelijk dat er vrijwel over heel Europa plus Canada een dergelijke taks geheven wordt...
We staan dus helemaal niet alleen met onze auvibel, en we kunnen dus op geen enkele manier aan die taks ontsnappen...
(...of we moeten onze schijfjes al rechtstreeks in Taiwan gaan kopen... ;-) )

Wat me nu opeens daagt is dat in Nederland dus duidelijk óók zo'n taks geheven wordt door de Stichting De Thuiskopie, dus met heel dat proces van auvibel tegen die Nederlandse winkels wil de industrie dus duidelijk een dubbele taxatie opleggen ???


nee, want als die Nederlandse bedrijven "exporteren" naar het buitenland moeten ze geen heffing betalen aan De Thuiskopie

Bergie
Plus Member
Plus Member
Berichten: 141
Lid geworden op: 21 Jul 2005

Berichtdoor Bergie » 22 Nov 2006, 19:33

fx schreef:nee, want als die Nederlandse bedrijven "exporteren" naar het buitenland moeten ze geen heffing betalen aan De Thuiskopie


Ah, I see...
De redenering is dus dat ze in dat geval de Nederlandse taks kunnen terugvorderen en in de plaats daarvan de Belgische taks moeten betalen...

MRC101
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1538
Lid geworden op: 31 Mar 2005
Locatie: Gent
Bedankt: 5 keer

Berichtdoor MRC101 » 22 Nov 2006, 19:41

Bergie schreef:
fx schreef:nee, want als die Nederlandse bedrijven "exporteren" naar het buitenland moeten ze geen heffing betalen aan De Thuiskopie


Ah, I see...
De redenering is dus dat ze in dat geval de Nederlandse taks kunnen terugvorderen en in de plaats daarvan de Belgische taks moeten betalen...


De Nederlandse kunnen ze inderdaad terugvorderen en de Belgische moeten ofwel zij, ofwel de koper betalen (wie is nu rigrnlijk de invoerder).

Stormlord
Premium Member
Premium Member
Berichten: 542
Lid geworden op: 12 Aug 2007
Bedankt: 113 keer
Uitgedeelde bedankjes: 140 keer

Berichtdoor Stormlord » 12 Aug 2007, 17:59

De invoerder van de goederen lijkt me verantwoordelijk. Als een dealer de cd's in België bestelt betaalt hij de taks reeds aan de distributeur bij de aankoop. Als je als dealer of particulier in het buitenland bestelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de aangift bij Auvibel (jij doet de import) en ben je dus ook verplicht deze taks te betalen. Het zou dus best kunnen dat een aantal klanten van o.a. CDRWinkel nog een onverwachtte boete en rekening gepresenteerd gaan krijgen omdat ze deze taksen ontdoken hebben (temeer daar ik weet dat Auvibel deze mensen al een hele tijd in het oog heeft)...

Ik hoop van niet voor deze mensen, maar het zou me niks verbazen...
Het is ook erg oneerlijk t.o.v. eerlijke handelaars in België die wel op een korrekte wijze werken en hun media lokaal aankopen (en dus niet anders kunnen dan deze taks bij aankoop betalen). Deze mensen hebben ook met lede ogen moeten aanzien dat hun aankoopprijs plots vaak meer dan verdubbelde door deze taks...

Als ik me niet vergis is de taks overigens 0.12 en 0.59 EXCL. BTW, er komt dus nog 21% BTW bovenop ook...

Gebruikersavatar
malinwa001
Pro Member
Pro Member
Berichten: 394
Lid geworden op: 03 Feb 2007
Twitter: malinawa001
Bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 75 keer

Berichtdoor malinwa001 » 12 Aug 2007, 19:34

Stormlord schreef:De invoerder van de goederen lijkt me verantwoordelijk. Als een dealer de cd's in België bestelt betaalt hij de taks reeds aan de distributeur bij de aankoop. Als je als dealer of particulier in het buitenland bestelt, ben je zelf verantwoordelijk voor de aangift bij Auvibel (jij doet de import) en ben je dus ook verplicht deze taks te betalen. Het zou dus best kunnen dat een aantal klanten van o.a. CDRWinkel nog een onverwachtte boete en rekening gepresenteerd gaan krijgen omdat ze deze taksen ontdoken hebben (temeer daar ik weet dat Auvibel deze mensen al een hele tijd in het oog heeft)...

Ik hoop van niet voor deze mensen, maar het zou me niks verbazen...
Het is ook erg oneerlijk t.o.v. eerlijke handelaars in België die wel op een korrekte wijze werken en hun media lokaal aankopen (en dus niet anders kunnen dan deze taks bij aankoop betalen). Deze mensen hebben ook met lede ogen moeten aanzien dat hun aankoopprijs plots vaak meer dan verdubbelde door deze taks...

Als ik me niet vergis is de taks overigens 0.12 en 0.59 EXCL. BTW, er komt dus nog 21% BTW bovenop ook...


En dan mag men het niet raar vinden dat de mensen van luxemburg cd's, dvd's, drank en sigaretten meebrengen. Wat wil men daarmee berijken?
We leven in een wereld waar alles te koop is, afstanden spelen geen of weinig rol. schaf toch al die belachelijke taksen of en compenseer da dan met iets zinnigs hé :-(

Gebruikersavatar
zippie666
Pro Member
Pro Member
Berichten: 419
Lid geworden op: 16 Apr 2005

Berichtdoor zippie666 » 13 Aug 2007, 02:09

Heb al eens gepost in die thread over sabbam, maar ik had dat dus gevraagd aan testaankoop (via hun site) en ben dus opgebeld geweest om te zeggen dat ik daar helemaal niets aan kan doen, dat het een forfaitaire belasting is die goedgekeurd geweest is aan de hand van schattingen van inkomstenverlies door thuiskopiën (al snap ik niet dat ze daardoor inkomstenverlies lijden, een thuiskopie is wettelijk)

thomax
Starter
Starter
Berichten: 6
Lid geworden op: 25 Nov 2006

Berichtdoor thomax » 13 Nov 2007, 17:32

Ik veronderstel dat het wel al gezegd is maar ik herhaal het toch nog maar eens.

Koop je lege cd/dvd's in het buitenland. Veel goedkoper, zelf met verzendkosten bijgerekend.


Terug naar “Forumadvocaat”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast