In conflict met uw provider?

TiTanium
Moderator
Moderator
Berichten: 5591
Lid geworden op: 27 Feb 2007
Locatie: Antwerpen 2
Bedankt: 463 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 693 keer

In conflict met uw provider?

Berichtdoor TiTanium » 19 Sep 2011, 20:48

In conflict met u provider is een topic die u kan helpen indien nodig. Hieronder even kort opsommen wat u kan vinden in dit onderwerp.
 • ALGEMENE VOORWAARDEN & WETTELIJKE VERMELDINGEN VAN PROVIDERS
  • Hier vindt u alle documenten die betrekking hebben tot u provider. De algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen komen van de provider zelf. Wij hebben deze voor u op een rijtje gezet zodat u ze sneller vindt.
 • OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE
  • Wie en wat zijn ze en wat kunnen ze?
  • Hoe kan ik ze bereiken?
 • MISLEIDENDE RECLAME: JEP
  • Wat is JEP en wat kunnen ze voor U betekenen?
  • Welk is het bevoegdheidsdomein van de JEP?
  • Wie mag een klacht indienen en hoe?
 • SCHULDEISERS ~ RECHTEN ~ GEVOLGEN
  • Wie kan u een aanmaning sturen en wat zijn ze.
  • Niet akkoord wat nu?
  • Welke praktijken zijn er verboden bij een openstaande schuld?
  • Incassobureau's
 • FEDERALE OVERHEIDSDIENST (FOD) ECONOMIE
  • U bent bedrogen? Hier maken wij u wegwijs wat u kan doen.
  • Als u niet bedrogen bent maar met vragen zit dat met economie te maken heeft, kan u deze hier ook vinden.ALGEMENE VOORWAARDEN & WETTELIJKE VERMELDINGEN VAN PROVIDERS
Belgacom:
Algemene voorwaarde Telefonie:
Algemene voorwaarde Internet & data:
Algemene voorwaarde Belgacom TV:
Algemene voorwaarde Online Diensten:

Belgacom/Proximus:

Telenet:

Scarlet:
Wettelijke vermeldingen en voorwaarden ALGEMEEN
Wettelijke vermeldingen en voorwaarden SCARLET ONE
Wettelijke vermeldingen en voorwaarden BELGACOM TV
Wettelijke vermeldingen en voorwaarden INTERNET & TELEFONIE
Wettelijke vermeldingen en voorwaarden INTERNET
Wettelijke vermeldingen en voorwaarden MOBILE
Algemene voorwaarden OVERIGE PRODUCTEN

EDPnet:

Dommel:

Mobistar:

BASE:

Mobile Vinkings:

Jim Mobile:

Aldi Talk (Medion Mobile):

Weepee:


Indien u merkt dat er een fout in zit of ergens een link niet meer werkt mag u altijd een van de moderatoren aanspreken zodat hij dit snel in orde kan brengen.

OMBUDSDIENST TELECOMMUNICATIE
Wat/wie zijn ze en wat kunnen ze?
De Ombudsdienst, die door de wet van 21 maart 1991 werd ingericht bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie), werkt volledig onafhankelijk van de telecomoperatoren en krijgt, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, van geen enkele overheid instructies. Deze is een laatste toevlucht indien de klager kan aantonen dat hij/zij stappen heeft ondernomen met de provider om het geschil op te lossen. Indien de klacht van een gebruiker ontvankelijk wordt verklaard, wordt de inningsprocedure door de operator opgeschort tot maximaal 4 maanden vanaf het indienen van de klacht bij de ombudsdienst of totdat de ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd of tot een minnelijke schikking is bereikt. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden. Alleen schriftelijke klachten worden dus in aanmerking genomen. Het is echter wel mogelijk om u telefonisch tot de ombudsdienst te wenden op het nummer 02/223.09.09 om optimaal op de hoogte te worden gebracht van uw rechten.

Hoe kan ik ze bereiken

Bron: http://www.ombudsmantelecom.be

MISLEIDENDE RECLAME: JEP
Wat is JEP en wat kunnen ze voor U betekenen.
JEP staat voor De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame is het zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België. Zij werd opgericht in 1974 door de Raad voor de Reclame, vzw die de representatieve verenigingen van de adverteerders, reclamebureaus en media groepeert met als doel de reclame, als factor van economische en sociale expansie, te bevorderen.

Enkel een verantwoorde en gezonde reclame is het vertrouwen van het publiek waardig. Het behoort dan ook tot de taak van de Jury om te onderzoeken of de reclameboodschappen die verspreid worden via de media in overeenstemming zijn met de regels inzake reclame-ethiek, waarvoor zij zich baseert op de wetten en de zelfdisciplinaire codes.

De zelfdisciplinaire werking van de JEP steunt op de vrijwillige medewerking van de adverteerders, reclamebureaus en media.

Haar taak is tweezijdig.
Enerzijds onderzoekt zij de klachten die zij ontvangt van het publiek, in het bijzonder van de consumenten ( met uitsluiting van ondernemingen en organisaties met commerciële doeleinden). Anderzijds behandelt zij ook vragen om advies die haar op vrijwillige basis worden voorgelegd door adverteerders, reclamebureaus en media.

KLACHTENFORMULIER
ADVIESFORMULIER

Welk is het bevoegdheidsdomein van de JEP?
De taak van de Jury beperkt zich tot het onderzoek van de inhoud van de reclameboodschappen die verspreid worden door de massamedia : dagbladen, magazines, huis-aan-huisbladen, weekbladen, radio, televisie, affichage op openbare plaatsen, bioscoop, internet, emailings, direct mail. Zij voert dit onderzoek uit hoofde van hun vermoedelijke invloed op het publiek, in het bijzonder de consument.

Behoren niet tot haar bevoegdheid:
 • geschillen tussen koper en verkoper of tussen ondernemingen,
 • andere communicatiemiddelen zoals folders of brochures in verkooppunten, verpakkingen.
 • andere handelspraktijken zoals verkoopspromotie, wedstrijden, enz.
 • Het behoort evenmin tot haar taak om juridische adviezen te verstrekken.

De Jury kan beslissen zich te onthouden van een beslissing in een zaak wanneer de reclameboodschap tevens aan een administratieve/gerechtelijke instantie of ander officieel controleorgaan werd voorgelegd.

Wie mag een klacht indienen en hoe?
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die geen concurrentiële belangen nastreeft, kan aan de Jury voor Ethische praktijken inzake reclame een klacht richten betreffende een reclameboodschap die in de media wordt verspreid.

De klacht dient:
 • schriftelijk (online klachtenformulier, e-mail, fax of brief) bij het secretariaat van de JEP ingediend worden. Ze moet vergezeld zijn van een exemplaar of kopie, foto of reproductie van de reclame in kwestie. Zoniet dient een duidelijke beschrijving van de reclame te worden gegeven. Zij moet de datum en de plaats van verspreiding aangeven;
 • Betrekking hebben op een concrete reclameboodschap die in de media wordt verspreid. Zij kan op het moment van de verspreiding van de reclame of binnen een korte termijn na de verspreiding ingediend worden;
 • duidelijk gemotiveerd te zijn aan de hand van de visuele of redactionele elementen in de reclame (bv. bedrieglijke of misleidende elementen, niet in overeenstemming met de wetgeving en/of de codes, een schokkend of aantstootgevend karakter hebben...) ;
 • de naam en het adres van de klager vermelden. De identiteit van de klager wordt niet aan de adverteerder meegedeeld, behalve bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klager die hem zal gevraagd worden wanneer de behandeling van het dossier het vereist.

Anonieme klachten worden niet aanvaard.

Om een klacht in te dienen, kunt u het formulier „klacht" gebruiken dat ter beschikking is op de website of u kan ons contacteren per brief, fax of e-mail:


Bron: http://www.jep.be/nl

SCHULDEISERS ~ RECHTEN ~ GEVOLGEN
U heeft te maken met schuldeisers, welke gevolgen kunnen er zijn, en wat zijn u rechten.
Als u een schuld heeft bij iemand krijg je normaliter eerst een aanmaning. Een aanmaning is een schrijven van de schuldeiser die u terecht wijst dat u een openstaande factuur heeft. In een aanmaning vermeldt men dan ook een einddatum. Eens deze verstreken is dan zal men verder gaan om u te laten betalen.

1. Wie kan u een aanmaning sturen en wat zijn ze.
a. Schuldeiser
De schuldeiser is iemand die van een iemand anders kan eisen dat hij een verplichting nakomt (bijvoorbeeld het betalen van een schuld). Het kan bijvoorbeeld gaan om een elektriciteitsmaatschappij, een kredietgever, een postorderbedrijf, maar ook iemand de recht heeft op onderhoudsgeld, en werknemer die recht heeft op de uitbetaling van zijn loon, enzovoort.

b. Gerechtsdeurwaarder
Een gerechtdeurwaarder is een openbaar ambtenaar. Hij is als enige bevoegd voor bepaalde taken (bijvoorbeeld iemand dagvaarden, een vonnis afgeven, beslag leggen op de meubelen, enzovoort). De gerechtsdeurwaarder oefent echter niet per definitie die bevoegdheden uit als hij bij u aan de deur staat. Hij kan ook optreden buiten elke gerechtelijke procedure om, bijvoorbeeld om u aan te zetten tot betalen zonder dat hij over de mogelijkheid bezit om uw meubelen in beslag te nemen.

c. Incassobureaus
Een incassobureau eist de betaling van onbetaalde schulden voor rekening van anderen (de oorspronkelijke schuldeisers). Soms nemen zij ook schulden over. In dat geval worden zij zelf schuldeiser. Een incassobureau is een private onderneming. Ze hebben dus geen banden met het gerecht. Om mensen tot betaling aan te zetten, sturen zij brieven naar de schuldenaar, telefoneren zij en bezoeken zij de schuldenaar aan huis. Zij kunnen echter niemand dwingen te betalen. Bij hoofdstuk 4 kan u alles eens nalezen.

d. De advocaat
Een aanmaning tot betalen kan ook uitgaan van de advocaat van de schuldeiser. Die zal bijvoorbeeld een aanmaning opsturen voordat hij, in opdracht van de schuldeiser, een procedure voor de rechter start. De advocaat is de enige die iemand in een gerechtelijke procedure mag bijstaan en vertegenwoordigen (hierop bestaan uitzonderingen).

2. Niet akkoord wat nu?
Als u een aanvaring hebt met bepaalde zaken en u vindt niet dat u moet betalen is het echter belangrijk dat u altijd reageert. En dat je uw bezwaren uitlegt. Indien u iets krijgt dat u nooit besteld heeft kan u altijd achter een bestelbon vragen. Indien u niet reageert kan het allemaal veel erger worden. Komt u niet tot een akkoord, stuur dan zo spoedig mogelijk een aangetekende brief (om dit achteraf te kunnen bewijzen) waarin u uitdrukkelijk protesteert tegen de aanmaning. Leg daarin kort uit waarom u meent niet te moeten betalen. Ook wanneer u mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) tot een akkoord bent gekomen, bevestigt u dit best met een aangetekende brief. Indien u niet akkoord gaat met een deel van het gevraagde bedrag, betaal dan enkel het deel waarmee u wel akkoord gaat. Vermeld dit duidelijk in uw brief. Leg in uw brief ook uit waarom u meent dat u het overige deel niet moet betalen. Wat zeker belangrijk is is dat u van alles een kopie neemt!
Om zeker te zijn dat je echt iets moet betalen kan je ook nog altijd terecht bij:
 • Consumentenorganisaties (Bij deze organisaties moet u meestal lid zijn voorbeeld: "Test-Aankoop")
 • Federale Overheidsdiensten Economie (Raadpleeg rubriek FOD)
 • Wetswinkels (Deze vindt u HIER)
 • Justitiehuizen (Wilt u weten in welk justitiehuis u terecht kan 02/542.83.58)
 • Diensten Schuldbemiddeling
 • Advocaten

Hieronder zal ik de 3 meest voorkomende zaken voorstellen. Deze komen in de praktijk veel voor en je zal het meer dan waarschijnlijk al ooit voorgehad hebben.
VOORBEELD 1:
U hebt iets gekocht waarvan u nadien spijt hebt. Kunt u daar binnen een bepaalde termijn nog op terugkomen?
Als u in de winkel iets aankoopt (op bestelling) en achteraf heb je spijt van de aankoop kan de verkoop NIET ongedaan maken. Deze gevallen kunnen maar alleen ongedaan worden gemaakt met de volgende voorwaarde:
 • overeenkomsten ‘op afstand’: verkopen per post, telefoon, internet, ...; (7 dagen)
 • verkopen ‘buiten onderneming’ van de verkoper: verkopen aan deur, koopjesreizen en dure aankopen (meer dan 200 euro) waarbij de volledige prijs niet ter plaatse contant wordt betaald op salons, beurzen en tentoonstellingen (7 dagen)
 • Consumentenkredieten: Bij overeenkomsten op afstand van fi nanciële diensten is er een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.

Voorbeeld 2:
Er wordt niet geleverd wat u besteld heeft wat nu?
In dat geval schrijft u een aangetekende brief aan de verkoper om hem aan te manen zijn verplichtingen na te komen. Intussen hoeft u in beginsel niet te betalen. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen gedeeltelijk nakomt (bijvoorbeeld het juiste product, maar niet de juiste hoeveelheid) betaalt u een som die in verhouding staat tot het gedeelte van de verplichtingen die hij is nagekomen.

Voorbeeld 3:
Producten ontvangen die nooit besteld zijn, betalen of terugzenden? Meestal een kennismakingproduct.
De wet op de handelspraktijken verbiedt uitdrukkelijk dergelijke “afgedwongen aankopen” waarbij een verkoper u ongevraagd een product toezendt met het verzoek ofwel de prijs ervan te betalen ofwel het terug te sturen. Je moet het pakket dus NIET betalen of terugsturen.
Artikelen 94, 6° en 98 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verbieden elke onderneming om een persoon zonder voorafgaand verzoek een goed of een dienst te bezorgen en hem te vragen dit goed of deze dienst aan te kopen of indien hij deze niet wenst terug te sturen naar de verzender.
De persoon moet het goed of de dienst in geen geval betalen. Hij is evenmin verplicht ze terug te sturen naar de onderneming.
Er is één uitzondering voorzien: voor filantropische verkoop. In dat geval moet de volgende zin vermeld staan op de documenten die bij de verzending zijn gevoegd: "De geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending."


3. Welke praktijken zijn er verboden bij een openstaande schuld?
 • Het privéleven van de consument schenden
 • De consument misleiden of een inbreuk op zijn waardigheid.
 • Zich uitgeven voor een gerechtelijke instantie. (Juridische symbolen ((vb. weegschaal)) benamingen die naar het gerecht verwijzen, ...)
 • Onjuiste bedreigingen (Het in beslag nemen van goederen zonder uitvoerbare macht)
 • Vermeldingen op briefomslag (zoals "achterstallige betalingen, schuldinvorderingen,...)
 • Niet voorziene kosten aanrekenen.
 • Buren, familie of werkgever bijbetrekken.
 • Betaling vragen aan andere personen dan de schuldenaar.
 • Documenten te laten ondertekenen in het nadeel van de consument.
 • 's Nachts telefoneren of op bezoek komen.
4. Incassobureau's
a. Kunnen zij beslag leggen op goederen?
Neen, incassobureau's kunnen geen beslag leggen op goederen. Wat ze ook beweren, U bent NIET verplicht deze mensen in u woning te laten. Ze moeten bij wet ingeschreven zijn bij de overheid (Dit kan u nakijken bij FOD Economie, wilt tevens ook niet zeggen dan de overheid akkoord is met hun activiteiten of opdrachten).

b. Kunnen zij een betaling eisen van administratiekosten, dossierkosten of incassokosten?
Een incassobureau mag alleen maar kosten aanrekenen die in de overeenkomsten staan tussen u en de oorspronkelijke schuldeiser. Ze mogen dus niet op eigen initiatief kosten aanrekenen.

c. Brief ontvangen van het incassobureau...
De wet zegt dat het incassobureau eerst een brief naar de consument moet sturen alvorens het verdere stappen zet: een zogenaamde ingebrekestelling. De brief moet onder meer vermelden wie de oorspronkelijke schuldeiser is en de geëiste bedragen beschrijven en verantwoorden. Hetzelfde geldt voor de schadevergoedingen en nalatigheidsintresten die worden gevraagd. De brief moet ook een termijn vermelden. Gedurende die termijn mag het incassobureau geen maatregelen meer nemen. De duur ervan is ten minste vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de brief opgestuurd is. Wanneer u uitdrukkelijk en gemotiveerd uw schuld betwist, mag het incassobureau u niet meer lastig vallen.

d. Vertegenwoordiger van de incassobureau staat voor u deur...
Vertegenwoordigers van incassobureaus gaan vaak over tot huisbezoeken. Het is één van de middelen die ze aanwenden om druk uit te oefenen. Bij die gelegenheid nemen zij een gewichtige houding aan en proberen met een indrukwekkend pak papieren binnen te komen. U bent echter NIET VERPLICHT hen binnen te laten. De wet zegt dat u altijd kunt weigeren om de bezoeker te ontvangen en hem steeds mag verzoeken om terug weg te gaan. Er zijn nog wel wettelijke regels aan verbonden:
Bij het huisbezoek moet de vertegenwoordiger van het incassobureau u een schriftelijk document voorleggen met de volgende gegevens:
 • Naam van vertegenwoordiger die langskomt
 • vermelding: CONSUMENT NIET VERPLICHT IS HET HUISBEZOEK TOE TE STAAN (dit moet hij tevens ook mondeling meedelen!)
Indien u toch een schuld gedeeltelijk of volledig terugbetaald moet u altijd een ontvangstbewijs krijgen!

e. U hebt alles betaald aan een incassobureau die de wet van de minnelijke invordering van schulden overtreedt?
Wanneer een incassobureau handelde in strijd met de wet en reeds een betaling heeft ontvangen, moet het dat bedrag aan de consument terugbetalen. Bovendien moet de consument de schuldeiser niet meer betalen. De wetgever zegt immers dat de schuldeiser reeds betaald is, ook al moet het incassobureau het geld terugstorten. Dit geldt echter niet indien het om een vergissing zou gaan die de rechten van de consument niet schaadt. Wanneer het incassobureau betalingen heeft ontvangen van niet verschuldigde bedragen, moet ze deze eveneens terugbetalen. Bovendien moet het incassobureau hierop nalatigheidsinteresten betalen.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST (FOD) ECONOMIE
U bent bedrogen?
Waaraan herken je bedrog?
Vaak gaat het om valse beloftes waarmee u grote geldwinsten worden voorgespiegeld.
Enkele voorbeelden:
 • u bent de grote winnaar van een loterij waar u niet aan deel hebt genomen;
 • u krijgt de exclusieve gelegenheid om tot een systeem toe te treden om gemakkelijk en moeiteloos veel geld te verdienen;
 • u geniet een hoge commissie met geld in veiligheid te helpen brengen (erfenis, kapitalen enz.);
 • u bent geselecteerd om uw geld risicoloos te investeren met een gegarandeerd hoog rendement in het vooruitzicht.

Waaraan herken je een bedrieger?
Zij zijn vriendelijk, praten mooi en doen u geloven dat zij het goed met u voorhebben. Of, integendeel, zij handelen agressief, dreigen, vallen u voortdurend lastig. Hun brieven en brochures komen erg professioneel over. Zij weten iemand te overtuigen. Zij zijn nooit om een antwoord verlegen en geven het niet gemakkelijk op wanneer het contact met u eenmaal gelegd is. Zij zetten u ertoe aan onmiddellijk een besluit te nemen door u allerlei bijkomende voordelen aan te bieden.
Nadat zij uw vertrouwen gewonnen hebben, verzoeken zij u een voorschot te storten om:
 • De administratiekosten, de taksen enz. te financieren
 • Uw bankgegevens, kredietkaartnummer of andere persoonsgegevens (identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer enz.) mee te delen
 • Een betaalnummer van het type 0900 of 0903 op te bellen, waar u eindelijk slechts valse diensten bekomt
 • Een zogenaamde gratis software te downloaden die een betaalabonnement blijkt te zijn op een provider
 • Iets te kopen om uw kans op een belangrijkere prijs te verhogen
 • cash te betalen en hun het geld via een niet-banktussenpersoon te bezorgen.

Wat zijn de aan te nemen goede reflexen om u te beschermen?
 • Vraag u allereerst af of het logisch is dat een onbekende u gouden bergen belooft
 • Vervolgens neemt u de tijd om de coördinaten van uw gesprekspartner na te gaan
 • Bedriegers gebruiken namelijk vaak een postbusnummer als enig contactadres, ja zelfs een gsm met kaart, dit om niet geïdentificeerd te kunnen worden
 • Deel geen enkel persoonsgegeven mee zonder te hebben geverifieerd met wie u te maken hebt
 • Geef geen geld, stort geen geld en maak geen geld over aan een onbekende of aan een financiële tussenpersoon zonder te weten of hij de nodige vergunningen bezit
 • Wordt u verzocht te zwijgen, dan is dit vermoedelijk bedrog
 • Integendeel, spreek erover met familie en kennissen en vraag om raad aan een specialist of vertrouwenspersoon
 • Maak op veilingsites gebruik van de veilig gemaakte transacties en weiger om rechtstreeks met een verkoper te onderhandelen.

Hoe zie je het verschil tussen een betrouwbaar aanbod en een poging tot oplichting op het internet?
 • Ga na of alle contactgegevens van de dienstverlener (de verkoper of de onderneming, bijvoorbeeld) gemakkelijk terug te vinden zijn op de bezochte website. Meestal zijn die gegevens opgenomen onder een rubriek “contact” of “wettelijke vermeldingen”. Koester argwaan als u deze informatie niet vindt! Is er enkel een webmailadres beschikbaar, pas dan extra op je tellen!
 • Ga na of de verkoper een ondernemingsnummer heeft. Heb geen vertrouwen in een verkoper die beweert een vakman te zijn, maar die niet is ingeschreven in het handelsregister!
  • Is de verkoper in België gevestigd, dan moet hij zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. U moet hem kunnen terugvinden, want hij moet zijn ingeschreven in een handelsregister.
  • Is de verkoper niet in België gevestigd, dan kunt u de verschillende handelsregisters in het buitenland raadplegen.
 • Ga na door wie en wanneer de domeinnaam van de website met de interessante aanbieding geregistreerd werd. Daarvoor kunt u gebruikmaken van verschillende online tools voor het opzoeken van gegevens (http://www.whois.com, http://www.dns.be, …). Controleer daarna of het adres (straat, nummer en gemeente) werkelijk bestaat. Kijk uit als dit adres met geen enkel reëel adres overeenstemt! Wees ook waakzaam als de domeinnaam pas recent geregistreerd werd, en de site van de verkoper bovenaan in de resultatenlijst van de zoekmachines verschijnt! Het is namelijk weinig waarschijnlijk dat een verkoopsite die pas online is, in de zoekmachines wordt aangegeven als een van de meest bezochte sites.
 • Ligt de prijs van merkproducten aanzienlijk lager dan de prijs die wordt toegepast door de merkenhouder, controleer dan op de officiële site van het merk of de onlineverkoper wel een officiële verdeler is. Meestal stelt de officiële site een zoekmachine ter beschikking van de internetgebruikers waarmee kan worden gecontroleerd of de site waarop de internetter een bestelling wenst te plaatsen, een namaaksite is.
 • Ziet de website er in haar geheel niet professioneel uit, omdat ze bijvoorbeeld vol staat met kopieën van logo’s van bekende betalingssystemen, of wanneer ze schrijffouten bevat, wees dan extra alert!
 • Controleer ook de gebruikte betalingswijzen. Vele frauduleuze sites bieden als enige betaalwijze systemen voor geldtransfers aan waarbij anoniem te werk kan worden gegaan (Western Union, MoneyGram, …). Dergelijke systemen voor geldtransfers worden afgeraden tussen personen die elkaar niet kennen.
 • Raadpleeg onlinediscussiefora om te weten te komen of andere internetgebruikers de aangeboden dienst hebben uitgeprobeerd. Vaak is het interessant om die onlinediscussiefora en waarschuwingen van de consumentenbeschermingsautoriteiten te lezen, die gemakkelijk gevonden kunnen worden door in de zoekmachines als trefwoorden de naam van de site + “bedrog”, “scam”, … in te geven. Door het ontdekken van ongelukkige ervaringen van andere consumenten kan men vermijden zelf in de val te lopen.
 • Lees de algemene voorwaarden of alle informatie die beschikbaar is over de prijs, de kenmerken van het product of de dienst en over de leveringswijzen alvorens een bestelling te plaatsen.

Wat kunt u doen als u het slachtoffer bent geworden van bedrog?
Als u denkt het slachtoffer te zijn geworden van consumentenbedrog, of als u vermoedt dat het om bedrog gaat, kunt u de feiten melden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie. Het is wel belangrijk dat u deze klachten neerlegt zodat de nodige instanties beeld krijgen van de verdachte praktijken. De ADCB is hier verantwoordelijk voor,
ADCB: Algemene Directie Controle en Bemiddeling.
kan in het kader van haar bevoegdheden optreden, en werkt samen met andere controleoverheden wanneer de materie niet binnen haar bevoegdheden valt. Bovendien worden binnen het coördinatieplatform tegen massafraude regelmatig constructieve debatten gevoerd over de beste manier om een frauduleuze praktijk aan te pakken. Dat platform brengt politiediensten en vertegenwoordigers van de gerechtelijke overheden samen. Door de ADCB te informeren, helpt u te vermijden dat andere mensen in de val lopen!
Wat?: Wanneer meerdere consumenten dezelfde problemen met eenzelfde aanbieder aankaarten, of wanneer uit de analyse van het gedrag van de onderneming geconcludeerd kan worden dat de handelspraktijk mogelijk alle consumenten schade kan berokkenen, doet de ADCB een verzoek om onderzoek naar het economische gedrag van de betrokken ondernemingen.

Hoe kunt u uw rechten doen gelden of een oplossing vinden voor uw probleem?

Bron: http://economie.fgov.be/nl/consument/bedrog/


Voor vragen over de interpretatie van de wetgeving.
Wet handelspraktijken
  FOD Economie
  Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
  Afdeling Bescherming van de Consument
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  tel. 02 277 51 50


Consumentenkrediet en incasso
  FOD Economie
  Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
  Afdeling Krediet en schuldenlast
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  tel. 02 277 51 50
  fax 02 277 52 55

Voor klachten tegen bepaalde praktijken en personen
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
  WTC III
  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel
  tel. 02 208 36 11
  fax 02 208 39 15
  [email protected]

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

Nuttige website's van FOD Economie:
Computer: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
Monitor: Samsung S27A950D & S27B750V
Smartphone: Samsung Galaxy Note9 Ultimate 1TB
Internet: Telenet Wigo 35 @ 300/20 ~ TV box ~ Docsis 3.1 HGW
Unifi: Dream Machine ~ Switch 8 POE-60W ~ 3x Switch Flex Mini ~ AP-Flex-HD

Goztow
Erelid
Erelid
Berichten: 12970
Lid geworden op: 14 Nov 2006
Locatie: Brussel
Bedankt: 799 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1295 keer
Contact:

Re: In conflict met uw provider?

Berichtdoor Goztow » 21 Sep 2011, 20:25

Enorm veel dank aan Titanium voor dit nuttig overzicht! Als iemand aanvullingen wenst toe te voegen, post ze dan in dit artikel!
Bedank andere users voor nuttige posts, door op Afbeelding te klikken
Overstappen van vaste lijn naar voip? Lees hier hoe
Afbeelding Waze user

TiTanium
Moderator
Moderator
Berichten: 5591
Lid geworden op: 27 Feb 2007
Locatie: Antwerpen 2
Bedankt: 463 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 693 keer

Re: In conflict met uw provider?

Berichtdoor TiTanium » 21 Sep 2011, 20:40

Bij deze is dit graag gedaan :)
Computer: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
Monitor: Samsung S27A950D & S27B750V
Smartphone: Samsung Galaxy Note9 Ultimate 1TB
Internet: Telenet Wigo 35 @ 300/20 ~ TV box ~ Docsis 3.1 HGW
Unifi: Dream Machine ~ Switch 8 POE-60W ~ 3x Switch Flex Mini ~ AP-Flex-HD

DaNi0
Premium Member
Premium Member
Berichten: 685
Lid geworden op: 21 Jun 2005
Locatie: Oostende
Bedankt: 21 keer
Uitgedeelde bedankjes: 300 keer

Re: In conflict met uw provider?

Berichtdoor DaNi0 » 22 Sep 2011, 02:01

Super post TiTanium! Hier is de link naar de algemene voorwaarden van Medion Mobile, ook bekend als Aldi Talk: http://www.medionmobile.be/bel_nl/agb.php

TiTanium
Moderator
Moderator
Berichten: 5591
Lid geworden op: 27 Feb 2007
Locatie: Antwerpen 2
Bedankt: 463 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 693 keer

Re: In conflict met uw provider?

Berichtdoor TiTanium » 22 Sep 2011, 08:18

Danio, zal deze straks aan de lijst toevoegen. Merci!
Edit: Bij deze in orde gebracht.

[Afbeelding Post made via mobile device ]
Computer: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
Monitor: Samsung S27A950D & S27B750V
Smartphone: Samsung Galaxy Note9 Ultimate 1TB
Internet: Telenet Wigo 35 @ 300/20 ~ TV box ~ Docsis 3.1 HGW
Unifi: Dream Machine ~ Switch 8 POE-60W ~ 3x Switch Flex Mini ~ AP-Flex-HD

Astralon
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3310
Lid geworden op: 26 Jul 2005
Locatie: Lochristi
Bedankt: 127 keer
Uitgedeelde bedankjes: 196 keer

Re: In conflict met uw provider?

Berichtdoor Astralon » 22 Sep 2011, 10:38

Dit verdient een duimpje :thumbs:.

TiTanium
Moderator
Moderator
Berichten: 5591
Lid geworden op: 27 Feb 2007
Locatie: Antwerpen 2
Bedankt: 463 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 693 keer

Re: In conflict met uw provider?

Berichtdoor TiTanium » 22 Feb 2013, 20:48

Updates 2013:
  1. Snow toegevoegd
  2. Belgacom Fon toegevoegd
  3. Weepee toegevoegd
  4. Proximus aan belgacom gekoppeld en niet meer apart.
  5. Alle links getest en indien nodig geupdated.

Zal komende dagen alles verder up to date zetten voor vandaag. Indien u fouten vind aarzel niet mij te contacteren!
Computer: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 Samsung EVO 960 500GB
Monitor: Samsung S27A950D & S27B750V
Smartphone: Samsung Galaxy Note9 Ultimate 1TB
Internet: Telenet Wigo 35 @ 300/20 ~ TV box ~ Docsis 3.1 HGW
Unifi: Dream Machine ~ Switch 8 POE-60W ~ 3x Switch Flex Mini ~ AP-Flex-HD


Terug naar “Tutorials/Reviews”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast