AldiTalk stopt ermee

fvhbrugge
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1362
Lid geworden op: 23 Nov 2008
Bedankt: 109 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor fvhbrugge » 11 Apr 2017, 15:22

Als je de algemene voorwaarden en juridische informatie naleest dan is het toch wel duidelijk dat Telenet de boel bedot.
Immers het contract is helemaal niet bij Aldi of Medion, maar rechtstreeks bij Telenet Group bvba dus het is een voorwendsel dat je niet kan registreren in een Aldi Winkel.
Telenet kan perfect instaan voor de registratie maar wil het niet!Om te vermijden dat de algemene voorwaarden plots op magische wij van internet verdwijnen en niet meer raadpleegbaar zijn:


De MEDIONmobile diensten van mobiele telefonie worden u aangeboden door de Telenet Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105.

1. Algemeenheden - Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Telenet Group : Telenet Group BVBA
SIM-kaart: de chipkaart die in een mobiele telefoon dient te worden gestoken om toegang te kunnen hebben tot de MEDIONmobile Diensten. Deze kaart maakt het mogelijk de Klant op het BASE Netwerk te identificeren.
Klant: de natuurlijke perso(o)n(en), of rechtspersoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of (feitelijke) vereniging, die gebruik maakt van de MEDIONmobile Diensten.
Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is bij de MEDIONmobile klantendienst, en raadpleegbaar is op http://www.alditalk.be.
Bijzondere voorwaarden: het is mogelijk dat voor bepaalde MEDIONmobile Diensten bepaalde bijzondere voorwaarden gelden die afwijken van de Algemene voorwaarden. Die Bijzondere voorwaarden zullen dan voor het afsluiten van de Overeenkomst aan de Klant worden meegedeeld. In voorkomend geval zullen die Bijzondere voorwaarden derhalve deel uitmaken van de Overeenkomst.
Inhoud: de informatie die via het Internet (publieke netwerken), Intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen ter beschikking wordt gesteld van de Klant.
Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Telenet Group in verband met het gebruik van de MEDIONmobile Diensten. De Overeenkomst wordt gevormd door de Algemene
voorwaarden, het Tariefplan, en eventueel de Bijzondere voorwaarden.
Voorafbetaalde belwaarde: de voorafbetaalde belwaarde die de Klant door gebruik van zijn SIMkaart toegang verleent tot bepaalde MEDIONmobile Diensten ten belope van deze voorafbetaalde waarde, en waarvoor geen factuur wordt uitgeschreven.
Aanbieder van Inhoud: de natuurlijke personen of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, beheer en de verdeling van Inhoud.
Tariefplan: het tariefplan gekozen door de Klant uit de tarieflijst bij het aangaan van de Overeenkomst (of nadien).
Telenet Group Product: de verzamelnaam voor de Telenet Group producten (zoals een mobiele telefoon) en eventuele door Telenet Group goedgekeurde accessoires.
MEDIONmobile: handelsnaam onder welke Telenet Group de MEDIONmobile diensten aanbiedt.
BASE Netwerk: het mobilofonienet van Telenet Group dat gebruikt wordt voor de levering van de MEDIONmobile Diensten.
MEDIONmobile Diensten: het geheel van diensten die door de Klant is aangekocht.
Datatransmissiediensten: de datadiensten die door Telenet Group of door een Aanbieder van Inhoud worden aangeboden aan de Klant en die het de Klant mogelijk maken via een mobiele telefoon toegang te krijgen tot het internet (publieke netwerk), intranet (bedrijfsnetwerken) of andere toepassingen (wap, mms, sms) via het BASE Netwerk.
SMS: verwijst naar de technische mogelijkheid om via een GSM korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters te verzenden en te ontvangen.

2. Aansluitings- en activeringsprocedure
De Klant kan toegang krijgen tot de MEDIONmobile Diensten door de aankoop van een Voorafbetaalde belwaarde.
2.1 Aansluiting
2.1.1 De Voorafbetaalde belwaarde geeft de Klant ten belope van het bedrag van deze belwaarde rechtstreeks toegang tot een aantal MEDIONmobile Diensten. De beschikbare MEDIONmobile Diensten en de toepasselijke tarieven variëren naargelang het type van de gekozen Voorafbetaalde belwaarde. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de MEDIONmobile klantendienst en op http://www.alditalk.be. De Voorafbetaalde belwaarde is een product dat is voorbehouden aan consumenten, met uitsluiting van professionele gebruikers, waarvoor derhalve nooit een factuur wordt afgeleverd.
2.1.2 De Klant kan oproepen verrichten met het hem toegewezen oproepnummer, zolang de Voorafbetaalde belwaarde niet volledig is opgebruikt of is verloren gegaan overeenkomstig artikel 4.3. van deze Algemene voorwaarden. Zolang Telenet Group dit nummer niet heeft ingetrokken overeenkomstig artikel 4.3. van deze Algemene voorwaarden, kan de Klant oproepen blijven ontvangen in België.
2.1.3 De Klant heeft nooit recht op enige terugbetaling door Telenet Group van de door hem aangekochte belwaarde, zelfs niet in geval van toepassing van artikel 4.3. van deze Algemene voorwaarden.
2.1.4 De Klant, die gebruik maakt van de Voorafbetaalde belwaarde maar zich niet registreert bij Telenet Group, aanvaardt dat zijn identiteit niet gekend is door Telenet Group en dat Telenet Group bijgevolg niet in staat is om aan deze Klant enige informatie over te maken uit hoofde van deze Algemene voorwaarden, zelfs niet als het om verplichte informatie gaat, tenzij op heel summiere wijze via een SMS.
2.2 Activering
De eerste oproep verricht met de SIM-kaart komt automatisch terecht bij de MEDIONmobile klantendienst die de Klant activeert. Na het opgeven van de nodige gegevens tijdens deze eerste oproep, ontvangt de Klant gratis bijkomende informatie, indien nodig.

3. Weigering van toegang tot de MEDIONmobile Diensten
Telenet Group behoudt zich het recht voor om de Klant de toegang tot de MEDIONmobile Diensten (met inbegrip van Datatransmissiediensten), de bijkomende diensten, opties, roaming of internationale gesprekken geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, te weigeren of te schorsen, na het versturen van een voorafgaande kennisgeving aan de Klant, om één van de volgende redenen:

in geval van fraude of van vermoeden van kennelijke fraude;
op grond van de wettelijk bepaalde essentiële vereisten in verband met het netwerk of de installaties van Telenet Group;
indien de Klant een mobiele telefoon, computer, modem of een andere installatie gebruikt die storingen veroorzaakt in het BASE Netwerk, dan wel niet is goedgekeurd volgens de E.T.S.I.-normen;
indien de Klant de MEDIONmobile Diensten gebruikt in strijd met de Algemene voorwaarden, met eventuele Bijzondere voorwaarden, of in strijd met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen;
in geval van niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen die voortvloeien uit een andere overeenkomst met Telenet Group.
4. Prestaties, verplichtingen en aansprakelijkheid van Telenet
4.1. Inspanningsverbintenis
Inzake de levering van de Diensten heeft Telenet Group slechts een inspanningsverbintenis. Telenet Group zal alle redelijke middelen aanwenden om de toegang tot, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de goede werking van de MEDIONmobile Diensten zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Telenet Group bepaalt zelf de technisch meest aangewezen middelen om de MEDIONmobile Diensten te leveren, maar heeft geen enkele verplichting om het Netwerk uit te breiden of de netwerkcapaciteit te verhogen. Telenet Group garandeert geen continu en ongestoord gebruik van de MEDIONmobile Diensten, noch de zekerheid dat alle door middel van de daarvoor geschikte mobiele apparatuur verzonden en ontvangen gegevens ononderbroken, in de juiste vorm en binnen een bepaalde tijdspanne afgeleverd kunnen worden. Indien gebruik wordt gemaakt van het internet of vergelijkbare netwerken kunnen storingen en/of de niet beschikbaarheid van de verbindingen met het publieke internet en/of andere telecommunicatienetwerken het gebruik van sommige MEDIONmobile Diensten belemmeren.
4.2. Roaming en internationale oproepen
Afhankelijk van de opties of het type Voorafbetaalde belwaarde, biedt Telenet Group de mogelijkheid aan de Klant om oproepen te doen vanuit, of te ontvangen in een aantal andere landen dan België (roaming), of om oproepen te verwezenlijken vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze roaming-diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar op http://www.alditalk.be. Ze worden regelmatig aangepast in functie van de akkoorden die Telenet Group hiertoe sluit met andere operatoren. Dit brengt met zich mee dat deze tarieven kunnen veranderen terwijl de Klant in het buitenland is. In sommige landen selecteert de SIM-kaart automatisch een netwerk, maar het blijft voor de Klant mogelijk om manueel een ander netwerk van zijn keuze te selecteren, op voorwaarde dat Telenet Group in dat land een roamingovereenkomst heeft afgesloten met dat andere netwerk. Indien de Klant wenst te genieten van specifieke tarieven van een van de roaming partners van Telenet Group, moet hij het juiste netwerk kiezen van zodra hij in dat land is aangekomen. De netwerkdekking en de beschikbaarheid van de dienst in het buitenland is volledig afhankelijk van de buitenlandse operator wiens netwerk wordt gebruikt, en Telenet Group kan daarom geenszins verantwoordelijk worden gesteld in geval van storing of van onvoldoende kwaliteit van de MEDIONmobile Diensten in het buitenland.
4.3. Oproepnummer
Telenet Group verbindt zich ertoe om de SIM-kaart zo snel mogelijk te activeren. Ten laatste bij activering, wordt één mobiel telefoonnummer per aansluiting toegekend aan de Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen of te houden, tenzij hierover een overeenkomst met Telenet Group bestaat of tenzij de Klant zijn nummer overdraagt van een andere mobilofonie operator naar Telenet Group, in welk geval hij het nummer dat oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden. De Klant heeft niet het recht om het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij tussen de Klant en Telenet Group uitdrukkelijk anders werd overeengekomen of tenzij het nummer van de Klant een nummer is dat werd overgedragen van een andere operator naar Telenet Group, kan Telenet Group het nummer van de Klant wijzigen om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal Telenet Group hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief onverminderd het recht van de Klant op het behoud van zijn nummer in het kader van de nummeroverdraagbaarheid. In het geval van Voorafbetaalde belwaarde, en tenzij anders wird overeengekomen in Bijzondere voorwaarden, aanvaardt de Klant (i) dat het oproepnummer definitief verloren gaat indien de belwaarde op de SIM-kaart gedurende meer dan één (1) maand op nul (0) heeft gestaan, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de ongebruikte Voorafbetaalde belwaarde is vervallen en (ii) dat de Voorafbetaalde belwaarde geldig blijft voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden volgend op de laatste aankoop van belwaarde (eerste aankoop of herlading). Na die periode vervalt de ongebruikte Voorafbetaalde belwaarde. Een wijziging van de toepasselijke voorwaarden door KPGroup Belgium (met inbegrip van, doch niet beperkt tot een wijziging van de toepasselijke tarieven) zal in geen geval de rechten van de Klant verminderen met betrekking tot de belwaarde die voor de wijziging werd aangekocht. Op Voorafbetaalde belwaarde die werd aangekocht vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, blijven de vroegere voorwaarden van kracht tot de volgende herlading die na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden plaatsvindt. De Klant wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard door het aankopen van nieuwe Voorafbetaalde belwaarde.
4.4. Aansprakelijkheid
4.4.1 Telenet Group verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen aan te wenden om elke storing voor de Klant te voorkomen en om, in geval er zich toch storingen zouden voordoen, alle redelijke maatregelen te nemen met het oog op de voorkoming van schade voor de Klant en, in voorkomend geval, de door de Klant geleden schade te beperken. Telenet Group is echter niet aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt tengevolge van externe factoren en/of handelingen van de Klant zelf, waaronder ondermeer, doch niet beperkt tot:

storingen of kwaliteitsgebreken van de MEDIONmobile Diensten wegens externe factoren (zoals bijvoorbeeld: storingen of kwaliteitsgebreken in netwerken en installaties van derden die door Telenet Group worden gebruikt; storingen of kwaliteitsgebreken ten gevolge van obstakels die draadloze communicatie bemoeilijken; maatregelen opgelegd door Belgische of Europese overheden);
genotstoornis te wijten aan onderhouds-, verbeteringsen/of uitbreidingswerken van het BASE Netwerk, de terminal of andere installaties van Telenet Group;
het slecht of foutief gebruik door de Klant van de MEDIONmobile Diensten;
de slechte werking van de mobiele telefoon, de computer, de modem, toebehoren of in het algemeen de apparatuur van de Klant. In geval van slechte werking van, of afstellingproblemen in verband met zijn apparatuur moet de Klant zich uitsluitend tot de verkoper of fabrikant van die apparatuur wenden, en niet tot Telenet Group;
het gebruik door de Klant van een mobiele telefoon, computer of modem 1) in strijd met de gebruiksaanwijzing, 2) in één van de in artikel 5.5.3 vermelde omstandigheden of 3) die niet werd goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.- normen;
de tussenkomst van derden niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen van Telenet Group;
het gebruik of misbruik van de PIN-code van de Klant 1) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde, 2) indien de Klant de standaard PIN-code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN-code, of 3) indien de Klant de standaard PIN-code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN-code (bv. 1234, 5555, ¿).
4.4.2. In geen geval kan Telenet Group aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot verlies van winst of omzet, onderbreking van activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens enz.
4.4.3. Telenet Group is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

de inhoud van de gesprekken gevoerd via de MEDIONmobile Diensten;
de diensten die telefonisch door derden worden geleverd of toegankelijk zijn via de MEDIONmobile Diensten;
de informatie die telefonisch door derden wordt geleverd of toegankelijk is via de MEDIONmobile Diensten;
de inhoud, de integriteit of de juistheid van de gegevens verstuurd via de MEDIONmobile Diensten en de informatie door derden geleverd of toegankelijk via de MEDIONmobile Diensten;
een eventuele schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens verstuurd via de MEDIONmobile Diensten;
de schade aan of het verlies van de gegevens verstuurd via de MEDIONmobile Diensten.
4.5. Persoonsgegevens
4.5.1. De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.) die de Klant aan Telenet Group meedeelt, en de gegevens met betrekking tot oproepen en oproepnummer, worden opgenomen in de gegevensbestanden van Telenet Group die zich bevinden op de maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, en van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. De gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, Klantenbeheer, fraudepreventie en het voorkomen van inbreuken, evenals marketing en marktonderzoek met betrekking tot de Telenet Group Diensten en Producten. In het laatste geval mogen de gegevens aan marktonderzoeksbureaus meegedeeld worden. Indien de Klant gebruik wenst te maken van bepaalde Datatransmissiediensten, kan het noodzakelijk zijn dat Telenet Group bepaalde persoonsgegevens specifiek moet verwerken opdat de Klant toegang zou kunnen krijgen tot Inhoud die bepaalde Aanbieders van Inhoud aanbieden. Mits een gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van de maatschappelijke zetel van Telenet Group te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105, kan de Klant inzage hebben in de gegevens die op hem betrekking hebben en in de bestanden van Telenet Group opgenomen zijn, en hun wijziging vragen. Op dezelfde manier kan de Klant zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens, inclusief zijn elektronische gegevens, voor marketingen marktonderzoeksdoeleinden. In het kader van haar wettelijke verplichting hulpdiensten en gerechtelijke instanties bij te staan, behoudt Telenet Group zich het recht voor bepaalde persoonlijke gegevens aan de overheid of aan daartoe bevoegde personen mee te delen. Door zijn gegevens van persoonlijke aard mee te delen, geeft de Klant Telenet Group de toestemming om over te gaan tot de verwerkingen die hierboven beschreven worden, met het oog op de hierboven beschreven doeleinden. De Klant kan omtrent de gegevensbanken die het voorwerp zijn van het huidige artikel ook bijkomende informatie verkrijgen door zich te richten tot het Openbaar Register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (http://www.privacycommission.be).
4.5.2 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat oproepen van en naar de MEDIONmobile klantendienst voor doeleinden van training en controle kunnen worden meebeluisterd door andere werknemers of consultants van MEDIONmobile of van Telenet Group dan het rechtstreekse aanspreekpunt van de Klant, of kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van commerciële transacties.
4.5.3 De Klant aanvaardt dat Telenet Group, op verzoek van de Ombudsdienst voor telecommunicatie, van de FOD Economie, of van gelijk welke bevoegde overheid, kennis neemt van de inhoud van de communicaties die het voorwerp uitmaken van een klacht of van een betwisting, en die inhoud in voorkomend geval overmaakt aan die instanties.

5. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant
5.1 Informatie
5.1.1. De Klant erkent voor het afsluiten van de Overeenkomst alle vereiste informatie te hebben ontvangen met betrekking tot de MEDIONmobile Diensten.
5.1.2. De Klant zal elke wijziging in de informatie die hij aan de MEDIONmobile klantendienst heeft opgegeven (bv. nieuw adres of maatschappelijke naam) onmiddellijk schriftelijk melden aan de MEDIONmobile klantendienst. Kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze verplichting, zullen integraal door de Klant moeten worden betaald.
5.2. Zorgvuldig gebruik
De Klant verbindt er zich toe de MEDIONmobile Diensten te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. De Klant verzekert zich ervan dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot de Diensten zonder zijn toestemming. Zo is het onder meer verboden voor de Klant om de MEDIONmobile Diensten te gebruiken om onrechtmatige daden te plegen of onwettige informatie te verspreiden, waaronder wordt begrepen onrechtmatige toegang te verkrijgen tot gegevens van de aangesloten netwerken, inbreuk te plegen op de goede werking van de MEDIONmobile Diensten, het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor andere gebruikers in gevaar te brengen, de integriteit van informaticagegevens te beschadigen of te vernietigen, het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden informatie met dezelfde inhoud (spamming), het lastigvallen van personen en het verspreiden van pornografie of teksten of afbeeldingen van racistische aard, materiaal dat een aanslag vormt op de goede zeden of het provoceren tot het plegen van misdaden en wanbedrijven, aanzetten tot onwettelijke kansspelen en weddenschappen, enz.
5.3. Verantwoordelijkheid
5.3.1. De Klant blijft als enige verantwoordelijk ten opzichte van Telenet Group voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, zelfs indien de Klant de mogelijkheid is geboden om verschillende gebruikers op te geven aan Telenet Group.
5.3.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Telenet Group lijdt ten gevolge van een inbreuk door de Klant op één van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
5.4. SIM-kaart - PIN-code
5.4.1. Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard PIN-code om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code.
5.4.2. Telenet Group blijft de enige eigenaar van de SIM-kaart die aan de Klant wordt bezorgd. De Klant mag de SIM-kaart niet afstaan, uitlenen, beschadigen of vernietigen. De Klant dient alle maatregelen te nemen om verkeerd of onrechtmatig gebruik van de SIM-kaart te vermijden. Elke poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de SIM-kaart en elk frauduleus gebruik van de SIM-kaart is verboden.
5.4.3 In geval van verlies of diefstal van de SIM-kaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de MEDIONmobile Diensten telefonisch heeft verzocht via de MEDIONmobile klantendienst. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van de SIM-kaart. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding. In voorkomend geval, of op uitdrukkelijke verzoek van de MEDIONmobile klantendienst, moet de Klant het nummer van het procesverbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Tijdens de schorsing blijven eventuele minimum Voorafbetaalde belwaarden verschuldigd. Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Telenet Group een nieuwe SIM-kaart aan de Klant. Telenet Group zal alle redelijke inspanningen leveren om de schorsing van de MEDIONmobile Diensten van de Klant, die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de verloren SIMkaart heeft teruggevonden, binnen een tijdspanne van vijf (5) werkdagen op te heffen met, in voorkomend geval, behoud van de resterende belwaarde. Als het, om gelijk welke reden, niet mogelijk is voor Telenet Group de schorsing van de MEDIONmobile Diensten van de Klant binnen de tijdspanne van 5 werkdagen op te heffen, zullen gedurende de bijkomende tijdspanne geen kosten aan de Klant worden aangerekend.
5.5. Mobiele telefoon
5.5.1. De Klant zal de MEDIONmobile Diensten slechts gebruiken via een mobiele telefoon die die voldoet aan de Belgische en Europese normen, en aangepast is aan het BASE Netwerk en aan de diensten waar de Klant gebruik van wenst te maken, en die is goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.- normen. De Klant zal hierbij de gebruiksaanwijzing van zijn mobiele telefoon strikt opvolgen. De Klant zal zelf moeten instaan voor de vervanging van zijn mobiele telefoon wanneer deze om technische redenen eigen aan het toestel (bijvoorbeeld omdat hij te oud is) geen toegang meer krijgt tot het BASE Netwerk of niet geschikt is om bepaalde Datatransmissiediensten te gebruiken. Zowel vóór als na de activering van de MEDIONmobile Diensten kan Telenet Group van de Klant eisen om zijn mobiele telefoon aan te bieden voor controle. Het gebruik van elk ander toestel, inclusief het gebruik van SIM-boxen of gsm-gateways, is verboden, behoudens in het geval dat Telenet Group hiertoe een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft en het IMEI-nummer van het betrokken toestel of de betrokken SIM-box door Telenet Group werd geregistreerd. De Klant aanvaardt dat oproepen vanuit, of naar niettoegelaten toestellen automatisch en zonder enige voorafgaandelijke waarschuwing kunnen worden geblokkeerd en dat dergelijk gebruik Telenet Group het recht geeft om de MEDIONmobile Diensten onmiddellijk en zonder enige voorafgaande waarschuwing te schorsen en/of te beëindigen.
5.5.2. Telenet Group wijst erop dat niettegenstaande de uitstekende kwaliteit van het Netwerk het voor haar niet mogelijk is om in alle omstandigheden een perfecte dekking over het hele Belgische grondgebied te waarborgen.
5.5.3. De Klant erkent op de hoogte te zijn van de risico¿s die verbonden zijn aan het gebruik van mobiele telefoons, in het bijzonder bij het besturen van een voertuig, bij het tanken of in de buurt van brandstoffen en explosieven, en van de storingen die het gebruik kan veroorzaken op medische apparatuur en in vliegtuigen.
5.5.4. De Klant wordt aangeraden het verlies of de diefstal van zijn gsm onmiddellijk telefonisch te melden aan MEDIONmobile, zodat Telenet Group deze gsm op afstand de toegang kan ontzeggen tot het BASE Netwerk en tot het netwerk van de operatoren die lid zijn van het EIR (Equipment Identity Register). De Klant moet zich kunnen identificeren als eigenaar van de gsm en moet binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding een schriftelijke bevestiging van het verlies of de diefstal naar de klantendienst van MEDIONmobile sturen. In voorkomend geval, of op uitdrukkelijk verzoek van de MEDIONmobile klantendienst, moet de Klant het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie meedelen. Het verlies van de GSM doet geen afbreuk aan de verplichting van de Klant tot betaling van alle bedragen verschuldigd in verband met de MEDIONmobile Diensten.
5.6.Wijziging Tariefplan door Klant
5.6.1. Voor zover de Klant het recht heeft om naar een ander Tariefplan over te schakelen, erkent de Klant dat, indien hij toegang heeft gekregen tot de MEDIONmobile Diensten in het kader van een promotioneel aanbod uit hoofde waarvan hij een voordeel heeft ontvangen van Telenet Group, Telenet Group gerechtigd is om specifieke voorwaarden te verbinden aan een dergelijke overschakeling. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website http://www.alditalk.be.
5.7. Versturen van tekstberichten of gesproken berichten
5.7.1. Het is de Klant verboden om via het BASE Netwerk tekstberichten of gesproken berichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een mobiele telefoon.
5.7.2. Het is de Klant verboden om via het BASE Netwerk naar derden tekstberichten of gesproken berichten te sturen, die enige commerciële boodschap bevatten of inhouden.

6. Datatransmissiediensten
Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen, kan de Klant zich op elk ogenblik als éénmalige of regelmatige gebruiker van betalende Datatransmissiediensten inschrijven via één of meerdere van de volgende kanalen: SMS, WAP of de website http://www.alditalk.be, voor zover dergelijke diensten worden aangeboden binnen het kader van de MEDIONmobile Diensten. Elk gebruik of consultatie van de datadiensten is onderworpen aan de aanvaarding van onderhavige Algemene voorwaarden en desgevallend, van alle andere voorwaarden ter zake die door MEDIONmobile zijn meegedeeld. Elk gebruik of consultatie van de Datatransmissiediensten veronderstelt automatisch de aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene voorwaarden en desgevallend, van alle andere Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de betrokken dienst. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen, kan de Klant op elk ogenblik zijn inschrijving voor de Datatransmissiediensten annuleren via bovenvermelde kanalen. Indien de diensten in kwestie de regelmatige en periodieke levering van data inhouden, dient voormelde annulatie te worden verricht met een opzegtermijn van één (1) maand, betekend aan MEDIONmobile. Inzake de levering van de Datatransmissiediensten heeft KPN Group Belgium slechts een middelenverbintenis. Telenet Group bepaalt soeverein de technisch meest aangewezen middelen om deze diensten te leveren. De Datatransmissiediensten kunnen onderworpen zijn aan een aparte tarifering, onder meer in functie van het aantal kilobytes dat de Klant heeft gedownload met behulp van zijn mobiele telefoon, die aan de Klant wordt meegedeeld via het informatiemateriaal van MEDIONmobile. Telenet Group wijst de Klant erop dat Telenet Group totaal vreemd is aan de contractuele relatie die tussen de Klant en de Aanbieder van Inhoud ontstaat. Als de Klant dergelijke Inhoud wil gebruiken en daarvoor een overeenkomst met de Aanbieder van Inhoud afsluit, dan doet hij dat op eigen risico en kan Telenet Group in geen geval verantwoordelijk worden voor de voorwaarden van raadpleging. Behoudens wanneer Telenet Group Inhoud onder haar eigen naam zou voorstellen, aanvaardt de Klant dat Telenet Group helemaal niets te maken heeft met de Inhoud waartoe de Klant via het Netwerk toegang heeft, en derhalve in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor die Inhoud, evenmin als voor informatie die wordt geraadpleegd op websites van derden, of voor e-mails en/of SMS die worden verstuurd of ontvangen in de context van diensten die verband houden met Inhoud. Telenet Group kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor enige inbreuk op toepasselijke wetgeving of reglementering door een Aanbieder van Inhoud (bijvoorbeeld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten). De raadpleging van bepaalde Inhoud kan daarenboven enkel gebeuren overeenkomstig de duur, de prijs, de leeftijdsvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden gebeurlijk bepaald door de betreffende Aanbieder van Inhoud. Indien de Klant zich abonneert op de betalende raadpleging van Inhoud die wordt voorgesteld door een Aanbieder van Inhoud, zal de Klant een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn voor het raadplegen van die Inhoud, overeenkomstig de voorwaarden van de betreffende Aanbieder. De aanvaarding door de Klant van de voorwaarden van de Aanbieder van Inhoud met betrekking tot de raadpleging van de site brengt met zich mee dat de Klant ook de abonnementsprijs aanvaardt.
Telenet Group behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik zijn aanbod inzake Datatransmissiediensten aan te passen, bepaalde Datatransmissiediensten af te schaffen of te vervangen door andere Datatransmissiediensten. Dergelijke aanpassingen, afschaffingen of vervangingen zullen worden meegedeeld via het MEDIONmobile informatiemateriaal en via de website http://www.alditalk.be.
De Klant verbindt zich ertoe om de Datatransmissiediensten enkel te gebruiken voor private en wettelijk toegelaten doeleinden, met uitsluiting van ondermeer commerciële doeleinden. De Klant verbindt er zich eveneens toe om geen data op geautomatiseerde wijze te versturen aan groepen van bestemmelingen.
De Klant verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten die desgevallend verbonden zijn aan de data die in het kader van de Datatransmissiedienst worden verwerkt, te eerbiedigen. In dit opzicht zijn alle handelsnamen, logo¿s en merken die door MEDIONmobile worden gebruikt in het kader van de Datatransmissiediensten, beschermd onder het merkenrecht, en is het verboden hiervan gebruik te maken. Telenet Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

de inhoud of de volledigheid van de data die via de MEDIONmobile Diensten worden verzonden, noch voor het feit dat deze data niet correct zijn;
de beschadiging of het verlies van data die via de MEDIONmobile Diensten worden verzonden;
transacties die door de Klant en derden worden afgesloten via de MEDIONmobile Diensten;
schendingen van het eventuele vertrouwelijke karakter van data die via de MEDIONmobile Diensten worden verzonden.
7. Gebruik van de MEDIONmobile Diensten voor specifieke doeleinden
Tenzij Telenet Group uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft, is het de Klant onder alle omstandigheden verboden om de hem toegewezen SIMkaarten en/of MEDIONmobile Diensten op enige wijze te verkopen, weg te geven, onder te verhuren of op enige andere wijze te commercialiseren (bijvoorbeeld met behulp van een SIM-box). Elke inbreuk op dit verbod zal worden beschouwd als een onherstelbare inbreuk op de Overeenkomst.

8. Tarieven
Aansluitingskosten zijn in voorkomend geval verschuldigd vanaf de indienststelling van de MEDIONmobile Diensten. Gesprekskosten, zowel voor de communicatie van spraak als van data, zijn verschuldigd voor alle gevoerde binnenlandse, internationale en roaming-gesprekken. De verschillende Tariefplannen zijn verkrijgbaar bij de MEDIONmobile klantendienst en kunnen worden geraadpleegd op de website http://www.alditalk.be. Indien Datatransmissiediensten beschikbaar zouden zijn, zullen bijzondere tarieven van toepassing zijn (ondermeer in functie van het volume aan verzonden of ontvangen gegevens).

9. Overdracht van de Overeenkomst
Telenet Group kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de instemming van de Klant. Deze overdracht kan evenwel geen vermindering van de garanties van de Klant tot gevolg hebben. Ingeval van substantiële wijziging van de garanties mag de Klant de Overeenkomst beëindigen voor zoverre dat hij een redelijke grond kan inroepen. In elk geval, geeft dergelijke overdracht geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de Klant. De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst slechts aan een derde overdragen, geheel dan wel gedeeltelijk, mits (i) de voorafgaande en schriftelijke instemming van Telenet Group, en (ii) zowel de Klant als de overnemer het hiertoe bestemde Telenet Group overdrachtformulier volledig ingevuld en ondertekend aan Telenet Group overgemaakt hebben.

10. Schorsing van de MEDIONmobile Diensten
Telenet Group kan de MEDIONmobile Diensten, na het versturen van een voorgaande kennisgeving aan de Klant, geheel of gedeeltelijk schorsen in elk van de volgende gevallen:

indien de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet naleeft;
in geval van insolvabiliteit of vermoeden van kennelijke insolvabiliteit;
in geval van fraude, of van vermoeden van kennelijke fraude;
indien Telenet Group vaststelt dat de mobiele telefoon die de Klant gebruikt, storingen kan veroorzaken of niet goedgekeurd is overeenkomstig de toepasselijke E.T.S.I.-normen;
op grond van de wettelijk bepaalde essentiële vereisten in verband met het BASE Netwerk;
in geval van abnormaal verbruik door de Klant (oproepen, zeer hoge volumes downloads, ...).
Telenet Group kan de MEDIONmobile Diensten evenwel met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk schorsen op grond van wettelijk bepaalde vereisten, in geval de goede werking van het BASE Netwerk in gevaar wordt gebracht, of in geval de contractbreuk, de niet-betaling of de ontdekte of vermoede fraude van dergelijke aard is dat het niet schorsen van de MEDIONmobile Diensten voor Telenet Group en/of voor derden ernstige gevolgen zou kunnen hebben. In geval van dergelijke schorsing met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving, zal Telenet Group op uitdrukkelijk verzoek van de Klant binnen de drie (3) werkdagen de nodige uitleg verschaffen. In de hogervermelde gevallen van schorsing heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding vanwege Telenet Group, behoudens in geval van een onterechte of ongegronde schorsing. Daarnaast blijft de Klant gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te leven, met inbegrip van zijn betalingsverplichtingen. De schorsing wordt opgeheven zodra Telenet Group het bewijs ontvangt dat de situatie is geregulariseerd. De kosten van desactivering en activering kunnen aan de Klant aangerekend worden.

11. Wijzingen door Telenet Group
11.1. Onder voorbehoud van het het bepaalde onder punt 2.1.4, zal Telenet Group de Klant ten minste één maand voor de inwerkingtreding van een wijziging van de Overeenkomst, van een tariefverhoging (andere dan een verhoging van roamingtarieven) of van een wijziging van de technische kenmerken van de MEDIONmobile Diensten, naar behoren in kennis stellen van de geplande wijziging of verhoging indien deze implicaties heeft voor de Klant.
11.2 In geval de Klant de aangekondigde tariefwijziging, andere dan een verhoging van roamingtarieven, of wijziging van de Overeenkomst of technische kenmerken niet aanvaardt, zal hij in geen geval recht hebben op terugbetaling van reeds gekochte Voorafbetaalde belwaarde. De Klant die Voorafbetaalde belwaarde oplaadt nadat de wijzigingen waren aangekondigd, wordt onweerlegbaar vermoed de wijzigingen te hebben aanvaard.

12. Handtekening van de Klant
Tenzij in deze Algemene voorwaarden of in Bijzondere voorwaarden een andere vorm van kennisgeving wordt voorgeschreven zal een kennisgeving door de Klant per telefax of elektronische post als een schriftelijke kennisgeving door de Klant worden beschouwd. Indien Telenet Group twijfels heeft omtrent de authenticiteit van die kennisgeving zal Telenet Group de Klant zonder verwijl verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden en zal Telenet Group het recht hebben om geen verder gevolg aan die kennisgeving te geven zolang zij het origineel ondertekend document niet ontvangen heeft.

13. Vragen, klachten en geschillen
13.1. De Klant kan met schriftelijke vragen en klachten betreffende de MEDIONmobile Diensten of in geval van diefstal, verlies of defect van de SIM-kaart terecht bij de MEDIONmobile klantendienst, op een van de volgende wijzen:

per schrijven gericht aan MSC - MEDIONmobile - Postbus 7140 - 5980 AC Panningen - Nederland,
per fax op het nummer + 32 2 200 62 01
of per elektronische post via de website http://www.alditalk.be.
De Klant kan de MEDIONmobile klantendienst tevens telefonisch contacteren van maandag tot vrijdag, van 9 tot 19 u via de volgende telefoonnummers: 1976 (het tarief is deze van een gesprek naar een ander mobiele lijn indien u via MEDIONmobile belt) of met elk ander telefoontoestel: + 32 2 200 62 00 (het tarief is deze van een gesprek naar een vast net indien u via MEDIONmobile belt).
13.2 Telenet Group verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de Klant niet tevreden is met het antwoord of de oplossing geboden door Telenet Group, of wanneer de Klant het slachtoffer is van kwaadwillige oproepen, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie:
Barricadenplein 1 - 1000 Brussel -
klachten@ombudsmantelecom.be.
13.3 Gerechtelijke bevoegdheid
Elk geschil betreffende de Overeenkomst, de uitvoering of interpretatie ervan, dat niet ondermeer via Telenet Group of de Ombudsdienst kon worden geregeld, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel als plaats waar de verbintenis is ontstaan, tenzij een bijzondere wet een andere bevoegdheid oplegt.
13.4 Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst.


Richtlijnen voor gebruik van de MEDION-website:
De naamloze vennootschap MEDION (in het vervolg "MEDION"), gevestigd Am Zehnthof 77, 45307 Essen, beheert onder het internetadres http://www.medion.de (en verdere internetadressen die de naam MEDION bevatten) een website op internet, die dient voor informatievoorziening en communicatie met internetgebruikers.

Bovendien biedt MEDION een service voor stuurprogramma's en updates aan, waarvoor de volgende juridische opmerkingen gelden:
MEDION biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk danwel impliciet, met inbegrip van, zonder enige beperkingen, alle garanties ten aanzien van de bruikbaarheid in de sectie Stuurprogramma's en updates beschikbaar gestelde gegevens voor een al dan niet nader aangeduid doel.
Onder geen enkele omstandigheden is MEDION aansprakelijk voor enige gevolgschade (waarbij zonder enige beperkingen schade door gemiste winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van informatie of gegevens of door andere financiële verliezen zijn inbegrepen), die ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze gegevens.
De bezoeker van de MEDION-website handelt op eigen risico! Dit geldt tevens wanneer MEDION op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade.
Als aanbieder van een teleservice zal MEDION alleen persoonlijke gegevens (individuele informatie over de persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen persoon) verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de teleservice is vereist (bestandsgegevens). De bestandsgegevens worden alleen verwerkt en gebruikt voor andere doelen als u, als gebruiker, hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wij beschouwen het gebruik van de website niet als toestemming en ook geldt uw toestemming niet als voorwaarde voor het gebruik van de MEDION-website. U hebt het recht uw goedkeuring voor het opslaan, verwerken en gebruiken van uw gegevens op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen. De intrekking van uw toestemming kan schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid voor inhoud:
MEDION is volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud van de website.
Voor vreemde inhoud, die voor gebruik beschikbaar zijn op de website, is MEDION slechts in zoverre verantwoordelijk, als het bedrijf kennis heeft van deze inhoud en de technische en billijke mogelijkheid bestaat om het gebruik te verhinderen.
Aansprakelijkheid voor vreemde inhoud waartoe MEDION alleen toegang biedt, is uitgesloten. Een automatische en kortdurende melding van vreemde inhoud op basis van een gebruikersverzoek geldt als het verstrekken van toegang.
Verplichtingen ter blokkering van het gebruik van omwettige inhoud volgens de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht als MEDION onder inachtneming van het telecommunicatiegeheim in kennis wordt gesteld van deze inhoud en een blokkering technisch mogelijk en billijk is.
Juridische opmerkingen over de SMS-service van MEDION:
Gebruiksrecht
MEDION accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de verzonden berichten.
De deelnemer neemt door gebruik te maken van de verzendinterface de verplichting op zich om zich aan de regels van deze pagina te houden.
Er bestaat geen enkele aanspraak op het gebruik en de beschikbaarheid van deze Service.
Inbreuk op de gebruiksrechten
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door inbreuken op het copyright en overige inbreuken op het gebruiksrecht.
Garantie en aansprakelijkheid
MEDION sluit met name elke vorm van aansprakelijkheid uit voor gevolgschade die ontstaat door het gebruik van de service. De aansprakelijkheid voor verlies of vernietiging van gegevens van de gebruiker is uitgesloten, behalve in die gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van MEDION. Voor de verzonden informatie geldt geen garantie. Het aansprakelijk stellen van MEDION voor materiële schade of gevolgschade door eventueel onjuist overgedragen gegevens is niet mogelijk.
Gebruiksduur
Deze service is voor onbepaalde tijd. Het recht om de service te gebruiken, komt automatisch te vervallen als inbreuk wordt gemaakt op bepalingen van het gebruiksrecht. MEDION behoudt zich het recht voor de gratis service op elk gewenst moment stop te zetten.Privacybeleid (verklaring met betrekking tot gegevensbescherming):
Wij nemen de verplichting op ons om de privé-sfeer van alle personen te beschermen die onze site gebruiken en om de persoonlijke gegevens die onze bezoekers verstrekken, vertrouwelijk te behandelen. Wij willen u een veilige omgeving bieden bij uw bezoek aan de on line shop van MEDION. Lees de volgende verklaring met betrekking tot het gebruik van gegevens die op onze server worden verzameld nauwkeurig door. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen. De verwerking van uw persoonlijk identificeerbare gegevens wordt geregeld via het Bundesdatenschutzgesetz (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en andere voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming. Wij slaan klantgegevens op die vereist zijn voor de afhandeling van uw bestelling. Dit zijn uw adres en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor bepaalde betalingsvormen. Aan uw adresgegevens worden de bijbehorende bestelgegevens (artikel, aantal, prijs, enz.) gekoppeld. Actuele gratis productinformatie en aanbiedingen worden u alleen toegezonden als u hiervoor toestemming geeft. Wij geven geen persoonlijke gegevens van onze klanten door aan derden. SSL-gegevenscodering is een op het World Wide Web gehanteerde coderingsprocedure ter beveiliging van uw gegevens. Daarbij wordt het totale gegevensverkeer tussen uw browser en de server gecodeerd, zodat niemand uw gegevens kan bekijken. SSL staat hierbij voor "Secure Socket Layer".Juridische informatie:

Info en voorwaarden: Alle MEDIONmobile tarieven zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van Telenet Group BVBA, zijn voorbehouden voor persoonlijk en privégebruik en zijn enkel van toepassing voor nationaal gebruik, speciale nummers en diensten van derde partijen uitgezonderd. Je kan gebruik maken van diensten van derde partijen, maar dit verbruik zal je worden aangerekend bovenop je eventuele bundels. Na de eerste minuut betaal je per seconde. Om de tarieven van oproepen naar speciale nummers (070, 0900, 1207, ...), internationale oproepen en roaming te weten te komen, kan je naar de website http://www.alditalk.be surfen of bel je naar 1976 via MEDIONmobile (0,13 EUR per minuut) of naar +32 2 200 62 00Anrufen: +32 2 200 62 00 via om het even welk ander netwerk (extra kosten indien je uit het buitenland belt). Alle prijzen die worden vermeld, zijn in euro opgegeven en zijn inclusief de momenteel geldende btw. De bundels zijn enkel geldig in België gedurende een periode van 30 dagen na de activering en sijn geen automatische verlenging.

* Voorwaarden voor een normaal gebruik in het kader van een onbeperkt aanbod: Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd. Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden:
- Je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week;
- Je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden;
- Je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of 10.000 sms'en per maand;
- Je gebruikt meer dan 6 GB per maand in België.
In elk van deze gevallen behoudt Telenet Group BVBA zich het recht voor om het leveren van diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen.

De leverancier van de mobiele telefoniedienst is Telenet Group BVBA. ALDI en MEDION handelen in naam en voor rekening van Telenet Group BVBA.


Gebruikersavatar
proximusboyke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5791
Lid geworden op: 05 Feb 2010
Locatie: kortrijk
Bedankt: 292 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor proximusboyke » 11 Apr 2017, 18:36

man man man.
Wat heeft telenet hier mee te maken ?
Ze willen gewoon stoppen en nemen dit als reden.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports

Gebruikersavatar
raf1
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4197
Lid geworden op: 17 Nov 2009
Bedankt: 1390 keer
Recent bedankt: 9 keer
Uitgedeelde bedankjes: 227 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor raf1 » 11 Apr 2017, 19:56

proximusboyke schreef:Wat heeft telenet hier mee te maken ?

?
De MEDIONmobile diensten van mobiele telefonie worden u aangeboden door de Telenet Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105.

bron: http://www.alditalk.be/nl/services/over_ALDI_TALK.php

Pico
Plus Member
Plus Member
Berichten: 138
Lid geworden op: 02 Mar 2007
Locatie: Belgium
Bedankt: 22 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Pico » 11 Apr 2017, 20:50

Heeft er iemand een idee bij welke operator (bij de prepaidkaarten) je het antwoordapparaat
kunt uitschakelen?

Dit kon je bij Alditalk, maar bij de meeste kan je dit niet,
en liefst eentje met een redelijk laag gesprekstarief per minuut.

Is voor een familielid van mij,
bij oudere mensen die niet zo goed te been zijn, duurt het dikwijls te lang eer ze bij hun
gsm zijn als ze hem niet bij zich hebben, met als resultaat: te laat.

Operatoren zoals:
Orange, Proximus, JIM Mobile, Scarlet, LycaMobile werkt het zeker niet.
Telenet abo volgens verbruik weet ik niet.

De enige, met redelijk tarief (0,10€/min/naar ALLE Europese nummers) waar het wel werkt is BananaSIM (van JOIN Mobile).

Ik vroeg mij af welke nog?

Gebruikersavatar
proximusboyke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5791
Lid geworden op: 05 Feb 2010
Locatie: kortrijk
Bedankt: 292 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor proximusboyke » 11 Apr 2017, 21:05

raf wordt aangeboden !!!!
geloof me medion en simyo zijn wel zelf verandwoordelijk voor hun producten.
Moest het echt winstgevend zijn zouden ze wel bij orange (die capaciteit in overschot heeft) of proximus aankloppen.
Bij mijn weten was er slechts een product waar base dus nu telenet hoofdaandeelhouder was nl mobile viking.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports

Bababa
Pro Member
Pro Member
Berichten: 307
Lid geworden op: 28 Jul 2014
Bedankt: 19 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 20 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Bababa » 11 Apr 2017, 21:07

Bij Mobile Vikings kan je laten rinkelen tot 30 seconden, en ook voicemail uitschakelen.
Telenet Basic Internet + Telenet Digicorder + Telenet CI+-module
Mobile Vikings prepaid sinds 6 jaar
Netflix via Chromecast - Eweka nieuwsgroepen

jnsvr
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 960
Lid geworden op: 29 Jun 2014
Bedankt: 90 keer
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor jnsvr » 11 Apr 2017, 21:09

proximusboyke schreef:raf wordt aangeboden !!!!
geloof me medion en simyo zijn wel zelf verandwoordelijk voor hun producten.
Moest het echt winstgevend zijn zouden ze wel bij orange (die capaciteit in overschot heeft) of proximus aankloppen.
Bij mijn weten was er slechts een product waar base dus nu telenet hoofdaandeelhouder was nl mobile viking.

Telenet noch BASE heeft geen enkel aandeel in Mobile Vikings.

Gebruikersavatar
proximusboyke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5791
Lid geworden op: 05 Feb 2010
Locatie: kortrijk
Bedankt: 292 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor proximusboyke » 11 Apr 2017, 21:16

jnsvr 100% zeker dat base eigenaar was, want heb hier ooit de link gedeeld van zdnet waar dat instond.
Want was toen telenet base overnam en ik stelde mij dan de vraag hoelang ze dit nog zouden aanbieden omdat het nog altijd verlieslatend was !!!!
maar is ondertussen overgenomen door medialaan.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports

jnsvr
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 960
Lid geworden op: 29 Jun 2014
Bedankt: 90 keer
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor jnsvr » 11 Apr 2017, 21:33

proximusboyke schreef:jnsvr 100% zeker dat base eigenaar was, want heb hier ooit de link gedeeld van zdnet waar dat instond.
Want was toen telenet base overnam en ik stelde mij dan de vraag hoelang ze dit nog zouden aanbieden omdat het nog altijd verlieslatend was !!!!
maar is ondertussen overgenomen door medialaan.

Oke, het leek alsof je beweerde dat Telenet/BASE nog steeds aandelen had. In elk geval heeft Telenet nooit aandelen gehad. BASE inderdaad wel, maar bij de verkoop van BASE aan Telenet moest Mobile Vikings ontkoppeld worden. Daardoor is Telenet nooit aandeelhouder geweest. Misverstand dus aangezien we waarschijnlijk hetzelfde zeggen.

Gebruikersavatar
raf1
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4197
Lid geworden op: 17 Nov 2009
Bedankt: 1390 keer
Recent bedankt: 9 keer
Uitgedeelde bedankjes: 227 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor raf1 » 11 Apr 2017, 21:44

proximusboyke, kom nog eens terug als je weet waarover je spreekt: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-241_en.htm

Gebruikersavatar
proximusboyke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5791
Lid geworden op: 05 Feb 2010
Locatie: kortrijk
Bedankt: 292 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor proximusboyke » 11 Apr 2017, 21:54

In belgie heb je infeite 2 mnvo

je koopt bij de provider min sms en data en je staat zelf in voor de administratie
of je laat alles afhandelen door de provider zelf, en simyo aldi talk waren het laatste.
Maar als jezelf het hef in handen neemt en je kan op de site registreren via digitale manier is dat perfect mogelijk.
Aleen zij hebben er geen goeste in en gebruiken nu die reden.
Maar daarom op telenet steken, is wel erg kort door de bocht.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports

Fluppeke
Premium Member
Premium Member
Berichten: 647
Lid geworden op: 21 Nov 2005
Bedankt: 15 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Fluppeke » 12 Apr 2017, 03:03

Kort door de bocht om te denken dat telenet hier niets mee te maken heeft.
Simyo in belgie kreeg het levenslicht als reactie op ugly duck (proximus) en moest het low budget merk van Base (KPN) gaan worden. Eplus (waar simyo bij zat) was toen ook al volledig van KPN.
Simyo moet dus niet bekeken worden als een MVNO, maar als 100% dochter van de telenet group.
In nederland is simyo nog van KPN, en bestaat het dus nog gewoon.
In DE (waar ook registratie is) heeft de nieuwe eigenaar telefonica het merk in 2015 opgedoekt.
Aldi talk duitsland bestaat ook nog desondanks registratie.
Lijkt me dus straf om te denken dat telenet er niets mee te maken heeft. Integendeel ,ik vermoed zelfs dat ze contractueel geen kans hebben gehad om hun klantenbestand ten gelde te maken bij een andere provider.

Daarenboven 'steek' ik niets op telenet...ze hebben als overnemer het recht om die produkten niet verder te zetten. Maar ze hebben mijn inziens niet het recht om de reeds gekochte belwaarde niet te laten gelden aan de huidige voorwaarden..dat wil zeggen 1 jaar geldig laten aan huidige tarieven.
Ze treden in de rechten en de plichten van hetgene wat ze overnemen. Als ze in staat zijn om met base te registreren zijn ze dat met aldi en simyo ook.
VoIP: OVH (vaste nummers geporteerd), Scarlet , betamaxen.
Provider: Scarlet Trio (50/4 mbps down/up cap, sync 100/20).
Modem/Router: Fritz!Box 7360
GSM: tempo giga , dommel freedom
TV: 2X V4 decoder

springfield
Pro Member
Pro Member
Berichten: 238
Lid geworden op: 16 Dec 2011
Bedankt: 9 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor springfield » 12 Apr 2017, 08:02

proximusboyke schreef:In belgie heb je infeite 2 mnvo

je koopt bij de provider min sms en data en je staat zelf in voor de administratie
of je laat alles afhandelen door de provider zelf, en simyo aldi talk waren het laatste.
Maar als jezelf het hef in handen neemt en je kan op de site registreren via digitale manier is dat perfect mogelijk.
Aleen zij hebben er geen goeste in en gebruiken nu die reden.
Maar daarom op telenet steken, is wel erg kort door de bocht.


Het is toch niet zo moeilijk. Het is gewoon een samenwerking tussen Telenet en Aldi, waarbij zoals je zelf zegt, alles in beheer is van Telenet. Aldi verleent alleen zijn naam in feite. Hoe kun je dan zeggen dat het alleen Aldi hun probleem is? Er zijn sowieso allemaal contractuele verplichtingen, dus wees er maar zeker van Telenet hier mee de schuld draagt. Kan net zo goed zijn dat het initiële idee zelfs van Telenet kwam en Aldi hiermee heeft ingestemd. Dat zullen we nooit weten. Het op Telenet steken is dus niet zo kort door de bocht want het is een "provider" die eigenlijk helemaal niets in handen heeft van het hele gedoe.

Gebruikersavatar
proximusboyke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5791
Lid geworden op: 05 Feb 2010
Locatie: kortrijk
Bedankt: 292 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor proximusboyke » 12 Apr 2017, 09:13

Ik zeg dit omdat aldi gewoon kan zeggen we nemen het beheer in eigen handen op onze site kunde u registreren en de mensen kunnen verder.
Waarom lukt het de andere wel ?
Nee ik blijf erbij, het is hun eigen keuze, waarschijnlijk niet winstgevend genoeg.
Maar nu doen jullie net alsof het eigendom is van telenet.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1432
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 87 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 81 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Sinna » 12 Apr 2017, 10:30

Neen, wij doen niet alsof het eigendom is van Telenet. We uiten alleen het vermoeden dat Telenet sturende factor is omdat AldiTalk een MVNO op het Base-netwerk is. Dat Base-netwerk is overgenomen door Telenet en het zou ons dan ook niet verbazen mocht Telenet de kleintjes doodknijpen voor hier al aangehaalde redenen.
Door het te verkopen als niet langer houdbaar wegens verplichte registratie en/of nieuwe roamingtarieven proberen ze de pil voor de onwetende enigszins te verzachten.
Computer(k)nul

BartR
Starter
Starter
Berichten: 11
Lid geworden op: 07 Dec 2006
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor BartR » 12 Apr 2017, 11:02

Wij hebben vandaag een reactie terug van Aldi Talk/Telenet:

Er wordt naar de algemene voorwaarden verwezen, echter hier gaat het niet om. Ik vind het geen nette manier van zakendoen. Mijn dochter zit er best me, voor haar is €20 een groot bedrag.
Uiteraard geef ik haar €20 om naar een nieuwe provider te gaan. Ik heb haar geadviseerd om berichten op de facebook pagina van Telenet te plaatsen en haar vriendinnen hierop te laten reageren. Dit is soms de enige manier op bedrijven zoals Telenet te bewegen om wat coulanter te zijn.
Geachte heer/mevrouw <removed>,

Aan de hand van uw e-mail kunnen we u meedelen dat het voor ons niet mogelijk is om het geld aan u terug over te maken.
In onze algemene voorwaarden vindt u alle informatie terug met betrekking tot het belkrediet en de termijn die Telenet heeft om klanten mee te delen dat ze er in dit geval mee gaan stoppen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
ALDI TALK met MEDIONmobile
Mevr. <removed>

Adres:
MSC
MEDIONmobile
Postbus 7140
5980 AC Panningen
Nederland

Web: http://www.alditalk.be

Mocht u aangaande dit onderwerp nog verdere vragen hebben, dan verzoeken we u in uw antwoord de tot nu toe gevoerde correspondentie bij te voegen.

LET U ALSTUBLIEFT OP: Helaas verdwijnt ALDI TALK vanaf 6 juni 2017. Tot en met 14 april kunt u nog herlaadkaarten kopen. Vanaf 6 juni worden alle bestaande ALDI TALK-herlaadkaarten afgesloten. Uw openstaande ALDI TALK-beltegoed dient u dus op te gebruiken vóór 6 juni 2017.

Stapt u vóór 6 juni over naar een andere operator, dan kunt u blijven bellen, sms-sen en surfen via uw bestaande telefoonnummer. U stapt daarvoor het best naar een telefoonwinkel in uw buurt.

Schakelt u vóór 6 juni over naar BASE prepaid, dan krijgt u als ALDI TALK-klant een leuk welkomstgeschenk: een belwaarde van 15 euro.

Telefoon klantendienst:
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur. Zaterdagen, zondagen en feestdagen: gesloten.
- 1976: 0,13 € per minuut (via ALDI TALK).
- Als u met uw vast toestel belt (+32 2 200 6200), zal de operator van de vaste lijn u de oproep aanrekenen.
- Vanuit het buitenland belt u +32 486 191976 met uw GSM-toestel - deze oproepen worden
aangerekend aan de normale roamingtarieven.

Fax : 02 200 62 01

KvK: 12045475

Gebruikersavatar
proximusboyke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 5791
Lid geworden op: 05 Feb 2010
Locatie: kortrijk
Bedankt: 292 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 125 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor proximusboyke » 12 Apr 2017, 13:36

niks belet medion te onderhandelen met orange en in hun voorwaarden afdwingen dat een orangshop wil registreren of bij proximus.
Geloof me zou echt zo winstgevend moeten zijn, hadden ze wel uitgekeken naar een ander netwerk.
iphone 7 wigo unlimited
iphone x 256gb wigo unlimited
mercedes e220 wigo unlimited
AirCard 810S + cic mobile in saint cyprien
nokia 930 + cic mobile
imac wigo unlimited
ipad pro 12,9 - 256gb wigo unlimited
play more play sports

wied
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3855
Lid geworden op: 28 Okt 2011
Locatie: 'tstad
Bedankt: 203 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor wied » 12 Apr 2017, 13:40

we zullen het wel nooit echt te weten komen, want zulke onderhandelingen worden niet openbaar gevoerd. Het zou me echter niets verwonderen dat die duitse aldi-winkeliers hun middenvinger hebben opgestoken naar Telenet. Zij (aldi) zijn geen kleine jongens/spelers meer, en we weten hier allemaal goed hoe ''gulzig'' TN uit de hoek kan komen wat geld betreft :-D
PXS Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2

SpecialK
Premium Member
Premium Member
Berichten: 748
Lid geworden op: 22 Mei 2013
Bedankt: 58 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor SpecialK » 12 Apr 2017, 13:53

Zou zo'n MVNO eigenlijk nog veel opbrengen? Ik kan me perfect voorstellen dat een kleinere speler na de zoveelste nieuwe verplichting zegt: och, laat het ook maar. Een aantal kleinere banken (bv PSA) hebben de laatste jaren ook al beslist om de Belgische markt te verlaten omdat er nauwelijks winst te maken valt.

wied
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3855
Lid geworden op: 28 Okt 2011
Locatie: 'tstad
Bedankt: 203 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor wied » 12 Apr 2017, 14:06

er valt nauwelijks winst te maken omdat ons landje 2 monopolisten kent. Spelers van formaat zoeken een level playing field, iets wat in ons belgisch kalifaat niet bestaat! Base/Simyo is duidelijk te zwak gebleken. Aldi daarentegen gaat elders dapper verder met het verlenen van goedkope telefonie :-(
PXS Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2

fvhbrugge
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1362
Lid geworden op: 23 Nov 2008
Bedankt: 109 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor fvhbrugge » 12 Apr 2017, 14:44

Uit de brief die BartR kreeg is duidelijk dat Telenet dit veroorzaakt heeft.

Het klopt inderdaad dat Telenet conform de algemene voorwaarden bericht geeft maar conform de algemene voorwaarden betekent nog altijd niet wettelijk en zeker niet correct ten overstaan van hun klanten.
Het was toch niet moeilijk om ipv 1 maand vooraf dit bijv 6 maand vooraf aan te kondigen en ook de geldigheidsduur van het bijladen op 1 jaar te houden?

Hoe stom moet je zijn om je klanten zo te af te dreigen en te bedriegen? :bang:

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1432
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 87 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 81 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Sinna » 12 Apr 2017, 14:51

Omdat die klanten niet doorhebben dat ze Telenet-klanten zijn/worden?
Computer(k)nul

wied
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3855
Lid geworden op: 28 Okt 2011
Locatie: 'tstad
Bedankt: 203 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 301 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor wied » 12 Apr 2017, 14:56

niet voor mij, ik verkies Scarlet! Juist ja, die andere monopolist :-D
PXS Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, Hb+Astra1&2

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1432
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 87 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 81 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Sinna » 12 Apr 2017, 16:45

Ik ben er bijna uit: Dommel Mobile Freedom voor mijn privé-SIM en JIMMobile voor mijn data-SIM. Nu maar hopen dat Dommel er ook niet het loodje bij legt...
Computer(k)nul

Bababa
Pro Member
Pro Member
Berichten: 307
Lid geworden op: 28 Jul 2014
Bedankt: 19 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 20 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Bababa » 12 Apr 2017, 16:53

Waarom JIMMobile voor data? Ziet er niet interessant uit
Telenet Basic Internet + Telenet Digicorder + Telenet CI+-module
Mobile Vikings prepaid sinds 6 jaar
Netflix via Chromecast - Eweka nieuwsgroepen

on4bam
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3271
Lid geworden op: 05 Mei 2006
Bedankt: 253 keer
Uitgedeelde bedankjes: 219 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor on4bam » 12 Apr 2017, 16:58

Bababa schreef:Waarom JIMMobile voor data? Ziet er niet interessant uit


€5 voor 1GB niet interessant? Ik had tot nu €4 voor 400MB.

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1432
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 87 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 81 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Sinna » 12 Apr 2017, 19:43

Daarom dus :wink:
Computer(k)nul

satsurfer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3849
Lid geworden op: 09 Okt 2004
Bedankt: 236 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 243 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor satsurfer » 14 Apr 2017, 11:19

ik heb 4 GB voor 15 €, 4000 SMS. Bellen via callback.
op het einde van de maand 15 € over (ipv dure belmin. te gebruiken bij prepaid).

Bestaat er nog iets beter/goedkoper (+ het betere netwerk van Orange). Onklopbaar wat mij betreft. :-D Ieder zijn keus.

on4bam
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3271
Lid geworden op: 05 Mei 2006
Bedankt: 253 keer
Uitgedeelde bedankjes: 219 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor on4bam » 14 Apr 2017, 11:33

satsurfer schreef: Onklopbaar wat mij betreft. :-D Ieder zijn keus.


Aangezien 400MB data al overkill was voor mij en ik niet bel of sms... gemakkelijke keuze dus...
Wat het netwerk betreft, geen klachten over base, overal (en dat is dikwijls "in the middle of nowhere") netjes 4G.

BartR
Starter
Starter
Berichten: 11
Lid geworden op: 07 Dec 2006
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor BartR » 14 Apr 2017, 13:32

Mail naar Aldi talk als reactie:TO: ALDI TALK BE <service-alditalk-benl@medion.com

Beste Mevrouw <name removed>,

Dank voor U reactie. U verwijst naar de algemene voorwaarden, echter gezien andere bepalingen in de algemene voorwaarden blijkt dat de belwaarde voor een periode van 12 maanden beschikbaar blijft na de laatste aankoop. Ik wil u verzoeken om conform de algemene voorwaarden het beltegoed tot 27-03-2018 beschikbaar te houden.

In het geval van Voorafbetaalde belwaarde, en tenzij anders wird overeengekomen in Bijzondere voorwaarden, aanvaardt de Klant (i) dat het oproepnummer definitief verloren gaat indien de belwaarde op de SIM-kaart gedurende meer dan één (1) maand op nul (0) heeft gestaan, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de ongebruikte Voorafbetaalde belwaarde is vervallen en (ii) dat de Voorafbetaalde belwaarde geldig blijft voor een periode van maximaal twaalf (12) maanden volgend op de laatste aankoop van belwaarde (eerste aankoop of herlading). Na die periode vervalt de ongebruikte Voorafbetaalde belwaarde. Een wijziging van de toepasselijke voorwaarden door KPGroup Belgium (met inbegrip van, doch niet beperkt tot een wijziging van de toepasselijke tarieven) zal in geen geval de rechten van de Klant verminderen met betrekking tot de belwaarde die voor de wijziging werd aangekocht. Op Voorafbetaalde belwaarde die werd aangekocht vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, blijven de vroegere voorwaarden van kracht tot de volgende herlading die na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden plaatsvindt.


Met vriendelijke groet,
<contact details + telefoon nummer>


Indien je geen of negatief antwoord krijgt, raad ik een klacht bij http://www.ombudsmantelecom.be/ aan.
Indien er op 7 juni 2017 geen oplossing is, kan je Telenet Group BVBA voor de rechtbank dagen.

[/quote]

Voor mijn dochter is het €20. Bij een negatief antwoord ga ik zeker een klacht indienen, echter Telenet Group dagen voor €20, ik weet nog niet of ik zo principieel ben

blidi
Pro Member
Pro Member
Berichten: 316
Lid geworden op: 14 Okt 2004
Bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor blidi » 14 Apr 2017, 15:39

In feite zou testaankoop hierop moeten reageren.
Ik heb ze verleden week reeds een mail gestuurd maar tot op heden geen reactie.

Tomsworld
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1936
Lid geworden op: 29 Jan 2004
Bedankt: 166 keer
Uitgedeelde bedankjes: 23 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Tomsworld » 14 Apr 2017, 20:02

Het is duidelijk dat het met registratie te maken heeft, zie naar colruytmobile, uiteindelijk heeft men al die klanten gemigreerd naar Mobistar, technisch heeft zo'n migratie niet veel in handen. Gewoon zeggen vanaf xxx bent ik base prepay klant met tariefplan aldi ( dat men dan kan uitfaseren op termijn bv ).

Hier is het duidelijk dat de opbrengst van die klanten niet zal opwegen tov de verplichting om ze te identificeren, maw het was reeds geen rendabele operatie Aldi Talk.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5

Fluppeke
Premium Member
Premium Member
Berichten: 647
Lid geworden op: 21 Nov 2005
Bedankt: 15 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Fluppeke » 15 Apr 2017, 00:04

Tomsworld , mag ik zeggen dat ik uw bericht niet snap?
Colruyt mobile is gestopt omdat ze niet in staat waren om hun laagste-prijs garantie te garanderen hierop. Ik zie de link met de huidige registratie dus niet.
Er is trouwens een groot verschil, want mobistar heeft de belwaarde én zelfs de tarieven (aangepast kangeroo tarief, min of meer) overgenomen.
Simyo en aldi talk worden aangeboden door telenet-group. Discussie of het rendabel is doet weinig terzake, als overnemer van base moet telenet er gewoon voor zorgen dat de reeds gekochte belwaarde een jaar geldig blijft aan de huidige tarieven. Simpel toch?
Wie dit niet verstaat is de ideale telenetklant ;)
VoIP: OVH (vaste nummers geporteerd), Scarlet , betamaxen.
Provider: Scarlet Trio (50/4 mbps down/up cap, sync 100/20).
Modem/Router: Fritz!Box 7360
GSM: tempo giga , dommel freedom
TV: 2X V4 decoder

crackjack
Member
Member
Berichten: 69
Lid geworden op: 25 Okt 2015
Bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 13 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor crackjack » 15 Apr 2017, 08:58

Wat ik nu wel spijtig vind:
Bij Aldi Talk gebruikte ik AUTODATAS, dan activeert hij automatisch na de 30 dagen de data-bundel opnieuw
Op die manier moest ik gewoon zorgen dat er genoeg krediet opstond

Bij de andere providers vind ik deze mogelijkheid niet bij prepaid
Nu zou ik moeten zorgen dat op de exacte dag van het aflopen van de bundel, ik de code stuur om de data-bundel te activeren...

Gebruikersavatar
Sinna
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1432
Lid geworden op: 14 Nov 2008
Locatie: Brugge
Bedankt: 87 keer
Recent bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 81 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Sinna » 15 Apr 2017, 09:06

Er zitten hier blijkbaar toch een aantal mede-UBers waarvoor AT een formule had die het beste bij hun specifieke verbruikspatroon aansloot.
Hopelijk doet TA er nog iets mee, maar ik hoop er niet te veel op...
Computer(k)nul

Tomsworld
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1936
Lid geworden op: 29 Jan 2004
Bedankt: 166 keer
Uitgedeelde bedankjes: 23 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Tomsworld » 15 Apr 2017, 10:34

Fluppeke schreef:Tomsworld , mag ik zeggen dat ik uw bericht niet snap?
Colruyt mobile is gestopt omdat ze niet in staat waren om hun laagste-prijs garantie te garanderen hierop. Ik zie de link met de huidige registratie dus niet.
Er is trouwens een groot verschil, want mobistar heeft de belwaarde én zelfs de tarieven (aangepast kangeroo tarief, min of meer) overgenomen.
Simyo en aldi talk worden aangeboden door telenet-group. Discussie of het rendabel is doet weinig terzake, als overnemer van base moet telenet er gewoon voor zorgen dat de reeds gekochte belwaarde een jaar geldig blijft aan de huidige tarieven. Simpel toch?
Wie dit niet verstaat is de ideale telenetklant ;)


Colruytmobile was een mvno die om de reden van de tarieven te garanderen gestopt is, het klantenbestand is dan overgedragen zonder dat de mensen iets hebben moeten doen.

Aldi talk is een mvno die stopt die konden ook een overname geregeld hebben. Ik ben akkoord dat het niet duidelijk is dat het geen echte mvno is waarschijnlijk maar toch juridisch zal men zich beroepen op deze clausule.

11. Wijzingen door Telenet Group
11.1. Onder voorbehoud van het het bepaalde onder punt 2.1.4, zal Telenet Group de Klant ten minste één maand voor de inwerkingtreding van een wijziging van de Overeenkomst, van een tariefverhoging (andere dan een verhoging van roamingtarieven) of van een wijziging van de technische kenmerken van de MEDIONmobile Diensten, naar behoren in kennis stellen van de geplande wijziging of verhoging indien deze implicaties heeft voor de Klant.
11.2 In geval de Klant de aangekondigde tariefwijziging, andere dan een verhoging van roamingtarieven, of wijziging van de Overeenkomst of technische kenmerken niet aanvaardt, zal hij in geen geval recht hebben op terugbetaling van reeds gekochte Voorafbetaalde belwaarde. De Klant die Voorafbetaalde belwaarde oplaadt nadat de wijzigingen waren aangekondigd, wordt onweerlegbaar vermoed de wijzigingen te hebben aanvaard.


De vraag is of de stopzetting van de dienst valt onder wijziging van de technische kenmerken, want als ik de AV lees is dat de enige clausule die hun huidige werkwijze zou kunnen geldig doen lijken.

Maar soit ik ben benieuwd dat er een aldi klant zo principieel gaat zijn en het tot de rechtbank gaat brengen en vooral wat het resultaat zal zijn voor Telenet.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5

Bababa
Pro Member
Pro Member
Berichten: 307
Lid geworden op: 28 Jul 2014
Bedankt: 19 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 20 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Bababa » 15 Apr 2017, 13:04

Worden de persoonlijke gegevens per GSM-nummer bijgehouden in een centrale database (van de overheid); of individueel per operator die de gegevens lost na een aanvraag van een instantie?
Telenet Basic Internet + Telenet Digicorder + Telenet CI+-module
Mobile Vikings prepaid sinds 6 jaar
Netflix via Chromecast - Eweka nieuwsgroepen

Tomsworld
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1936
Lid geworden op: 29 Jan 2004
Bedankt: 166 keer
Uitgedeelde bedankjes: 23 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor Tomsworld » 15 Apr 2017, 13:09

Volgens mij per operator.
Provider: Belgacom comfort VDSL2 100/20 Vectoring & DLM enabled ( Abbo 100/6 ) + Telenet Bussiness 240 ( Test )
Netwerk: BBox3 (Sagem), Unifi Edgerouter Lite, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + switches Voip: Voip Ovh + 3*net
Tv: BGC TV met decoder v4 + v5

fred_be9300
Plus Member
Plus Member
Berichten: 175
Lid geworden op: 30 Nov 2005
Bedankt: 6 keer
Recent bedankt: 1 keer
Uitgedeelde bedankjes: 48 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor fred_be9300 » 15 Apr 2017, 14:38

Ben ook op zoek naar een alternatief voor mijn madam. Twijfel tss Dommel en Scarlet Red.

Dommel heel gunstig om weinig te bellen (incl betalen per seconde, vanaf eerste seconde), maar ietsje duurder als je bvb 400mb of meer /maand mobiele data verbruikt.

Een outsider optie is Jim mobile 10€ abonnement. Geeft flexibiliteit tussen data en bellen.

jnsvr
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 960
Lid geworden op: 29 Jun 2014
Bedankt: 90 keer
Uitgedeelde bedankjes: 108 keer

Re: AldiTalk stopt ermee

Berichtdoor jnsvr » 15 Apr 2017, 14:46

Tomsworld schreef:Volgens mij per operator.

Klopt.


Terug naar “Kleine / Virtuele operatoren / MVNO”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast